Inför nationella riktlinjer för behandling av fetma

Motion 2019/20:1758 av Sofia Nilsson (C)

av Sofia Nilsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska sjukvården bör utforma nationella riktlinjer för behandling av övervikt och fetma för att kunna optimera olika behandlingsinsatser och uppföljningen av dessa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige har länge varit relativt förskonat från den globala fetmaepidemin. Men i dag, då ungefär hälften av alla vuxna svenskar har övervikt eller fetma enligt Folkhälsomyndig­hetens senaste rapport, påverkas såväl samhället som hälso- och sjukvården.

En person med utvecklad svår fetma (BMI över 35) löper kraftigt förhöjd risk att drabbas av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom är risken för ett flertal cancerformer förhöjd liksom dödligheten generellt.

För de flesta av fetmans följdsjukdomar finns nationella behandlingsriktlinjer och rekommendationer. Dessa är ämnade att säkerställa evidensbaserad och jämlik vård för alla svenskar. Men för behandling av svår fetma – den ursprungliga orsaken till att många drabbas av dessa följdsjukdomar – finns inga riktlinjer.

Kirurgiska ingrepp är inte den enda metoden för att behandla fetma och dess följd­sjukdomar – men det är utan tvivel den mest effektiva. Den genomsnittliga viktned­gången efter fetmakirurgi är cirka 30 procent av den totala kroppsvikten, och för mer­parten håller den i sig över tid.

Trots detta har antalet fetmaoperationer per år minskat, medan andelen med svår fetma samtidigt ökar. I dag opereras i Sverige endast omkring 5 procent av dem med ett BMI över 35 för sin fetma, och det med stor ojämlikhet vid jämförelse mellan olika delar av landet.

Vi kan även se att andelen patienter som själva bekostar sin operation hela tiden ökar. I dagsläget tvingas ungefär var femte fetmaopererad patient betala för ingreppet själv. Och det är i de landsting eller regioner som på olika sätt har försökt begränsa tillgången till fetmakirurgi som andelen privatfinansierade operationer är som högst.

Patienter med fetma bör erbjudas effektiv, evidensbaserad sjukvård.

Aktiv överviktsbehandling måste bli en lika naturlig del av hälso- och sjukvården som att stötta patienter med diabetes, hypertoni och kol.

Sofia Nilsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)