Införande av 18-årsgräns för lustgas och förbud mot försäljning i berusningssyfte

Motion 2021/22:1644 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en åldersgräns på försäljning av dikväveoxid och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda försäljning av dikväveoxid i berusningssyfte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp. Det kräver resolut och handfast handling i närtid för att i första hand förebygga nya utsläpp. Det fordrar en bred omställning inom de flesta sektorer och verksamheter. Privat bruk av dikväveoxid (lustgas) är inte en stor utsläppskälla i dag, men det är en onödig utsläppskälla som med enkla medel kan förebyggas. Även om koldioxid är den absolut största och viktigaste utsläppskällan att bekämpa är andra växthusgasutsläpp likväl viktiga att förebygga för att klimatmålet ska nås. Lustgas är dessutom en aggressiv växthusgas som har en kraftig verkan på

klimatet räknat per ton. Studier har visat att lustgas även kan ha en negativ påverkan på ozonlagret. Det har också konstaterats att lustgas kan ha negativ påverkan på människors hälsa vid återkommande användning. Att mot bakgrund av detta helt oreglerat tillåta försäljning av lustgas för privat bruk i berusningssyfte ter sig aningen ogenomtänkt. Andra länder, såsom Danmark och Finland, har båda förbjudit försäljning av lustgas för berusningssyfte. Det har dessutom införts åldersgränser i grannländer för att minska bruket. Det är en väg som även Sverige bör gå och en 18-årsgräns bör införas för att minska försäljningen då det kan vara hälsovådligt att nyttja lustgas för berusning. Efter ett flertal rapporter under lång tid där bruket av lustgas ökat, utan att regeringen vidtagit åtgärder där det därför rimligt att riksdagen skickar ett kraftfullt budskap till regeringen om att vidta åtgärder.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)