Information om ekonomiska transaktioner till bönder

Motion 2008/09:MJ417 av Holger Gustafsson (kd)

av Holger Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tidigare information om ekonomiska transaktioner till Sveriges bönder.

Motivering

Det europeiska jordbruket blir alltmer marknadsanpassat och självständigt i den dagliga planeringen i förhållande till staten och dess myndigheter. Inom överskådlig tid kvarstår de för bönderna så viktiga ekonomiska transaktionerna från EU via statens kassa till den enskilda bonden. Eftersom beloppen för den enskilda företagaren/lantbrukaren är relativt stora är man beroende av exakthet vid utbetalningarna.

Utbetalningen av gårdsstöden bör ske den 22 december 2008 för att ge företagaren en rimlig tid att hantera sina utbetalningar före kalenderårsskiftet.

Lantbrukare som blir föremål för kontrollåtgärder måste avvakta kontrollresultaten innan utbetalning får ske. Detta är förståeligt men skapar ofta mycket svåra likviditetsproblem. Därför är det synnerligen viktigt att lantbrukaren i god tid informeras om att pengar inte kommer i rätt tid. En sådan information ger möjlighet att kompensera utbetalningsförmågan med andra temporära likvidtillskott.

Stockholm den 3 oktober 2008

Holger Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)