Information om utlandsstudier

Motion 1993/94:Ub602 av Birgitta Wistrand (m)

av Birgitta Wistrand (m)
Skapa centrala punkter för att informera elever, lärare
och föräldrar om studier i utlandet och i Sverige.
Nästan dagligen kan man läsa om behovet av mer
information om hur man bäst studerar utomlands. Det kan
gälla skolornas/universitetens kunskapsmässiga kvalitet,
deras grad av auktorisation eller de ekonomiska
förutsättningarna för studierna. Förutsättningarna är olika
både mellan länderna och inom länderna och mellan
skolorna/universiteten och inom dessa. Det krävs därför
stor kunnighet, överblick och skicklighet att ge sådana råd.
I Ds 1993:76 föreslås att en rad myndigheter skall ges
ansvaret för denna uppgift.
Naturligtvis kräver informationsuppgiften att olika
myndigheter m.fl. är inblandade men den som söker
information måste kunna vända sig till en instans för att på
ett ställe kunna ställa sina frågor. Att sedan -- beroende på
frågans art -- eventuellt bli hänvisad vidare till annan instans
är en självklarhet. När kunskaperna om utlandsstudier ökat
i Sverige, kan behovet av information på nytt bli föremål för
övervägande.
Minst lika viktig är frågan om information till utländska
skolor/universitet och studenter om studier i Sverige. Om
en verklig internationalisering skall ske i Sverige måste ett
större antal utländska studenter och forskare studera och
verka i Sverige. För många är dock kunskapen om
utbildningsmöjligheterna i vårt land okänd eller vag. Här
behövs massiva insatser för att visa på den svenska
utbildningens kvalitet och möjligheter. Hur denna
informationsverksamhet bör gå till måste anpassas efter
varje land och universitet men även här borde en aktör bli
ansvarig för att sådan information sker långsiktigt,
strategiskt och kundorienterat och med tyngdpunkt på de
för Sverige mest intressanta länderna. Resurser för denna
verksamhet borde kunna tas från anslagen för
internationalisering.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om information rörande svenskens
möjligheter att studera utomlands och möjligheterna för
studerande från andra länder att studera i Sverige.

Stockholm den 11 januari 1994

Birgitta Wistrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)