Information vid försäkringsfall

Motion 2007/08:C273 av Kerstin Engle (s)

av Kerstin Engle (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skärpa informationsskyldigheten för försäkringsbolag.

Motivering

Många människor i Sverige har olika typer av försäkringar genom sina anställningar eller via sina fackliga organisationer. När en person avlider kan det vara svårt för efterlevande och begravningsbyråer att få fram att det finns försäkringar som kan falla ut. Detta kan innebära att de efterlevande hamnar i en onödigt svår ekonomisk situation.

Självklart är det många arbetsgivare och fackliga organisationer som på bästa sätt försöker hjälpa de efterlevande.

I samband med att riksdagen 2005 behandlade proposition 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag anförde lagutskottet att försäkringsbolag i skälig omfattning skall informera försäkringstagare och andra som kan ha anspråk mot bolaget. Om försäkringsbolaget får kännedom om ett försäkringsfall som utgörs av försäkringstagarens död, skall det genast underrätta dödsboet om försäkringsfallet.

Eftersom det inte är ovanligt att försäkringsbolagen själva saknar relevanta upplysningar och att det är oklart i vad mån sådana kan inhämtas på ett inte alltför betungande sätt föreslog lagstiftaren inte en mer långtgående skyldighet för bolagen. Utskottet delade regeringens bedömning men underströk betydelsen av att regeringen följer frågan i syfte att förebygga att dödsbon genom preskription går miste om de ersättningar som de kan vara berättigade till.

Tyvärr finns det alltför många exempel där de efterlevande inte fått ut berättigade ersättningar. Det har t.o.m. förekommit även i sådana fall där försäkringsbolaget betalat ut månatlig ersättning. Den månatliga utbetalningen har upphört utan att dödsboet informerats om att rätt till livförsäkring finns. Det är inte självklart att efterlevande barn som inte bott ihop med föräldern haft vetskap om de månatliga utbetalningarna.

Stockholm den 28 september 2007

Kerstin Engle (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)