Informationsutbyte över myndighetsgränserna

Motion 2018/19:1591 av Marlene Burwick (S)

av Marlene Burwick (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av offentlighets- och sekretesslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommunerna har ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända. Men hanteringen av sekretess hindrar ett effektivt mottagande av nyanlända och försvårar kommunernas arbete. Vid uppgifter exempelvis om åldersförändring går informationen från migrations­verket till överförmyndaren och socialtjänsten men når, på grund av sekretess, inte skolan.

Sekretessen hindrar informationsutbyte över myndighetsgränserna och konsekvensen blir att barn/ungdomar riskerar att få fel insatser med avseende på ålder. Det leder även till brister i informationskvalitet i systemen, med bristfälliga underlag som följd. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gör att information inte kan föras över myndighetsgränser utan måste överföras av den nyanlända själv.

Informationsbyte över nämndgränserna för att uppnå en bättre kvalitet i mottagandet och en effektiv ekonomistyrning är nödvändig för att hantera schablonersättning från Migrationsverket till kommunerna för flera olika insatser. Detta eftersom ansvaret för de olika insatserna kan höra till flera nämnder. Med bakgrund av det ovannämnda ser jag ett behov av en översyn av offentlighets- och sekretesslagen.

 

 

Marlene Burwick (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)