Infrastruktur för sjöfart, varv och marinteknisk industri

Motion 2020/21:2396 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)

av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om expansion av den marintekniska industrin och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av svensk marinteknisk industri för sjöfart, miljö, sysselsättning och integration och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka infrastrukturen till Sveriges enda stora varv i syfte att stötta den svenska marintekniska industrin och tillkännager detta för regeringen.

Svensk marinteknisk industri i världsklass

Svensk marinteknisk industri är världsledande i kvalitet, leveranssäkerhet och miljö­prestanda. En stark regional marinteknisk industri ger dynamiska effekter för hela Sverige vad gäller näringslivsutveckling, sysselsättning och integration.

Högre miljökrav och större fartyg ställer krav på infrastruktur

Sverige har EU:s längsta kuster och i Östersjön transporterar i varje ögonblick flera tusen fartyg gods och passagerare. Dessa fartyg använder varv för översyn, reparation och uppgraderingar av miljöteknik och energieffektiviseringssystem.

Sjöfartens allt starkare fokus på energieffektivisering leder till allt större fartyg. Större fartyg ställer högre krav på infrastrukturen: farleder, hamnar och varv.

Sjöfarten är i sig en energisnål transportform men har stor potential för ökad miljöprestanda. De allt högre miljökrav som ställs på sjöfart är en affärsmöjlighet för de många svenska företag som uppgraderar och moderniserar fartyg.

Båda dessa trender, hårdare miljökrav och större fartyg, måste mötas med adekvat infrastruktur för att på bästa sätt utnyttja potentialen för industriell expansion och ökad sysselsättning och för att stötta en hållbar transporttillväxt.

Reindustrialisering med moderna, hållbara förtecken

En av norra Europas största varvsfaciliteter ligger i Landskrona, en blomstrande, komplex, industriell verksamhet med hög miljöprofil. Varv är en avgörande nod för marinteknisk industri och samlar aktörer från en omfattande värdekedja, vilket kan illustreras av att hundratals underleverantörer, varav de flesta svenska, används av Landskronavarvet varje år.

Farleden in till Landskronavarvet är dock underdimensionerad, vilket begränsar varvets utvecklingsmöjligheter när fartygen växer i storlek.

Många marintekniska företag levererar till Landskronavarvet. Det marintekniska klustret i Landskrona bör ges möjlighet att ta emot fler kunder för att svensk spetskompetens ska komma sjöfarten till godo och bidra till svensk marinteknisk förmåga i ett allt sämre säkerhetspolitiskt läge. I denna industri skapas dessutom arbetstillfällen för alla typer av kompetens.

Farleden måste anpassas för hållbar industriell expansion

Det är negativt för sysselsättning, miljö och effektivitet när fartyg tvingas iväg till varv längre bort när de kan få jobbet gjort nära sin reguljära rutt. För att behålla och förstärka den svenska möjligheten att erbjuda rederier god varvskvalitet måste farleden in till Landskrona anpassas. Det saknas förutsättningar för det marintekniska klustret att utvecklas i Landskrona om inte farleden åtgärdas. Det handlar om relativt begränsade åtgärder, men med stor strategisk betydelse för utvecklingen av näringen.

Åtgärdas farleden ges svensk marinteknisk industri möjlighet att utvecklas och den nya tidens gröna sjöfartsindustri kan fortsätta växa. Det finns därför all anledning att utreda vilka åtgärder som krävs för expansion av den marintekniska industrin, med särskilt avseende på infrastrukturen i anslutning till varvet i Landskrona.

 

 

Niklas Karlsson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)