Infrastruktur i Örebro och Värmlands län

Motion 2017/18:421 av Christina Örnebjär (L)

av Christina Örnebjär (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om järnväg mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om E20 och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om E18 och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riksvägarna och tillkännager detta för regeringen.

Infrastruktur i Örebro och Värmlands län

För att få en effektiv och konkurrenskraftig inre marknad inom EU har man etablerat nio prioriterade infrastrukturkorridorer. En korridor går från Norge, Sverige och Finland i norr till Italien och Malta i söder och passerar såväl Oslo, Karlstad, Örebro som Stockholm. Ändå saknas en förbindelse mellan Örebro/Stockholm och Oslo. Att få till järnväg som fungerar för arbetspendling är av stor vikt, inte bara för Mellansverige utan för hela landet.

Örebro län har vuxit fram som ett logistiknav. Många av Sveriges ledande industrier med export över hela världen går att hitta här. Idag går merparten av alla godstransporter, cirka 85 procent, på lastbil. De allra flesta av dessa är så kallade korta transporter, inom en radie av trettio mil vilket också är ett av skälen till att Örebro är så väl lämpat som logistiskt nav. För att utveckling ska kunna fortsätta krävs en fungerande infrastruktur.

E20 som förbinder storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm har en viktig strategisk position i landet, som knutpunkt för gods och personresor till och från Örebro län. Hälften av Sveriges befolkning bor längs E20 och Statens institut för kommunikationsanalys anger E20 som en av Sveriges fyra viktigaste transportvägar, som är av extra stor betydelse inför framtiden. För att näringslivet ska kunna fortsätta utvecklas är trafiksäkra och pålitliga transporter på E20 en förutsättning. Under de senaste decennierna har E20 successivt byggts ut och det är viktigt att arbetet fortsätter och inte stannar av.

För Örebro län är samarbetet västerut minst lika viktigt som det åt öster. E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en del av den nordiska triangeln, som binder samman Köpenhamn–Oslo–Stockholm–Helsingfors. Kring städer och på vissa sträckor på landsbygden är det motorväg men i övrigt består E18 av landsväg och motortrafikled. Förutom att det är viktiga vägar för regionen är en utbyggnad av såväl E20 som E18 viktiga i arbetet för att uppnå nollvisionen i trafiken.

Under ett par år har Motormännen presenterat en granskning som visar tillståndet på det svenska vägnätet. I Örebro län är de sämsta riksvägarna väg 63, 50 och 49 enligt denna granskning. Många är beroende av dessa vägar för att kunna ta sig till och från arbetet – eller för den delen kunna ta sig någonstans alls. Inte minst på väg 50 går mycket tung trafik. För några år sedan visade Trafikverkets sammanställning av utsatta vägar vid snökaos att tre av landets värsta vägpartier finns i Örebro län, två av dem gäller just väg 50. Även riksväg 51 och 52 har utsatta avsnitt och viktiga funktioner för lokala och regionala transporter. För Örebro och Värmlands län, både ur pendlingssyfte och för den tyngre trafiken, är fortsatt utbyggnad och upprustning av riksvägarna av största vikt.

Christina Örnebjär (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)