Infrastruktur i Västsverige

Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S)

av Maria Andersson Willner m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västsverige (Hallands, Västra Götalands och Värmlands län) har med sitt strategiska läge mellan tre av Nordens huvudstäder en mycket stor utvecklingspotential. Här bor och verkar över 2 miljoner människor och området är en naturlig knutpunkt för handel, industri och internationella utbyten. Västsverige står idag för en fjärdedel av landets transporter och är det område i Sverige som har störst flöde av gods. Ett ökat arbets- och utbildningspendlande är att vänta i Västsverige.

Följande utvecklingsområden ser vi som prioriterade när det gäller västsvensk infrastruktur.

Järnvägarna och avlastningseffekter via nya banor

En ny snabbjärnväg på sträckan Göteborg–Landvetter–Borås–Jönköping är oerhört viktig för hela Västsveriges utveckling. Snabbheten i persontransporter skulle öka mycket och utvecklingspotentialen utmed den nya banan är stor. Vi får en koppling mellan större städer och flygplatsen Landvetter. Det övriga järnvägsnätet får en avlastning som innebär att gods- och persontrafiken på de andra stråken får större förutsättningar att fungera mycket bättre.  

Det finns också stora behov av att förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Köpenhamn–Göteborg–Oslo och Göteborg–Stockholm liksom mellan Oslo och Stockholm. Flaskhalsarna på dessa sträckor måste bort för att trafiken ska fungera väl. Underhållet på våra banor måste också givetvis förstärkas i allmänhet. Nu när det förvarnas om hastighetsnedsättning på flera banor om inget görs inser vi hur bråttom det är.

Göteborgs hamn

Farleden in till Göteborgs hamn behöver fördjupas med cirka fyra meter. Detta för att kunna ta emot de allt större godsfartygen och behålla direktlinjer till andra världsdelar. Stora fartyg innebär lägre transportkostnad och utsläpp per enhet. Totalt behöver 24 Globen med lermassor grävas upp, en investering med hög samhällsekonomisk nytta enligt Trafikverket. Hamnen kan som enda svensk hamn ta emot de största, oceangående containerfartygen, men farledsdjupet begränsar hur mycket last de kan komma med. Det finns även fartyg som inte kommer in alls idag utan får vända på kontinenten. En farledsfördjupning är därför nödvändig både för den trafik som går idag, och för att kunna ta emot nästa generations fartyg.

Sjöfart

Trafikverket har i sin kapacitetsutredning konstaterat att sjöfarten har kapacitet att avlasta övriga trafikslag. Med sikte på miljömässigt acceptabla bränslen kan regeringen medverka genom ett omfattande omställningsstöd till sjöfarten. Det kan skapa nya jobb i Sverige samtidigt som det blir renare fartyg. På kort sikt kommer transportkostnaderna att öka avsevärt. Farledsavgifterna måste mot denna bakgrund ses över. Sjöfartsverkets verksamhet finansieras genom farledsavgifter.

Idag körs enbart bulk på Vänern. Ska Vänern kunna ta container i framtiden är Inland Water Ways, IWW, en nödvändighet. Värmland har inom sina traditionella näringsgrenar som pappers- och massaindustrin samt stål- och verkstadsindustrin varit framgångsrik. Dessa industrier är stora arbetsgivare, vilket gör det extra viktigt med satsningar på Vänersjöfarten för att inte exporten ska drabbas av flaskhalsar. Regeringen måste därför snarast ge besked om att slussarna i Trollhätte kanal kommer att ersättas när deras ekonomiska livslängd är slut om 15 år.

Datatrafiken och telefonin

Tillgång till bredband och internettjänster är i dagens samhälle lika viktigt som annan form av infrastruktur. Sverige har länge varit i ledande position när det handlar om utbyggnad av en digital infrastruktur och här behöver vi hålla i och driva på utvecklingen. Men det finns fortfarande brister på flera håll i Västsverige vad gäller både mobiltäckningen och tillgången till snabbt bredband. Vi förutsätter att det höjda anslaget till bredbandsutbyggnaden ska täcka de behov som finns i Västsverige

Cykelbanor

Se över möjligheterna att planera från början för cykelbanor utmed våra större vägbyggen och lägg till banor där sådana saknas. Fler cykelstråk i landsbygds- och stadsplanering ger en friskare befolkning och en miljövänligare trafik. Utbyggda och nya cykelstråk har stor betydelse för besöksnäringen i Västsverige, inte minst i våra större städer.

 

 

Maria Andersson Willner (S)

 

Jan-Olof Larsson (S)

Jennie Nilsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Mattias Jonsson (S)

Monica Green (S)

Petter Löberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)