Infrastrukturen i Skåne

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen  studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur i Skåne och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Infrastrukturen i allmänhet och infrastrukturen för kollektivtrafik i synnerhet har stor betydelse för Skånes utvecklingsmöjligheter. Genom utbyggnad av infrastruktur har arbetspendlingen ökat kraftigt under de senaste årtiondena och regionförstoringen kunnat erbjuda fler människor fler jobbmöjligheter.

För Skånes del är det viktigt att de nationella åtgärdsplanerna dels förbättrar den redan befintliga infrastrukturen genom ökat underhåll av framför allt järnvägen, dels förstärker genom utbyggnad till dubbelspår och till fyrspår men också bygger ny infrastruktur som ger nya möjligheter.

Exempel på förstärkning som är av avgörande betydelse för Skåne är västkustbanan med dubbelspår hela vägen, dubbelspår på Skånebanan och byggande av nya stambanor längs södra stambanan. Men det behövs också en utbyggnad av andra banor för att den fulla potentialen av satsningarna ska kunna nås. Ett exempel på ny infrastruktur som skulle kunna spela en stor roll för utvecklingen är en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Samtidigt med behoven av ny eller uppgraderad infrastruktur behövs kraftfulla satsningar på järnvägsunderhållet. Öresundstågs- och Pågatågsystemen i Skåne och Sydsverige är idag system med över 50 miljoner tågresenärer varje år. Det innebär att de är system som är avgörande för en fungerande arbetspendling och för företags möjligheter att locka till sig kompetens. När stora företag som Ikea tittar på och använder sig av andra lösningar för att de inte litar på den reguljära kollektivtrafiken så pekar det på ett stort problem med tillförlitligheten.

Förutom att fortsätta med de stora ökningar av resurserna till järnvägsunderhållet som regeringen gjort de senaste åren behövs också en bra dialog med de regionala trafikoperatörerna och en gemensam strategi för hur det planerade underhållet kan störa så lite som möjligt. 

Även om det är så att kollektivtrafiken på räls bör ta en större del av pendlingstrafiken så måste också trafiksituationen på vägarna förbättras. Detta gäller såväl väg E22 som måste färdigställas genom hela Skåne och E6 där den åtgärdsvalsstudie som nu genomförs av Trafikverket sedan måste få resurser för att kunna genomföra de åtgärder som föreslås för en säkrare trafikmiljö.

Niklas Karlsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Annelie Karlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Kent Härstedt (S)

Kerstin Nilsson (S)

Lena Emilsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Marie Granlund (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Yasmine Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)