Infrastrukturen i Västra Götalandsregionen

Motion 2006/07:T393 av Hans Rothenberg (m)

av Hans Rothenberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av fungerande infrastruktur i Västra Götaland.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en statlig förhandlingsman i Västra Götalandsregionen med uppdrag att samordna infrastrukturinvesteringarna i regionen.

Motivering

En storstadsregions möjligheter att utvecklas och växa är till stor del beroende av fungerande transporter. Att bo på en ort och arbeta på en annan är inte ovanligt, att förflytta gods och varor från tillverkningsort till terminaler, hamnar, flygplatser eller konsumtionsområden är också helt nödvändigt i dagens samhälle.

Västra Götalandsregionen är efter Stockholmsområdet Sveriges mest befolkade del. Efter åtskilliga utredningar, löften och förslag till lösningar har ännu mycket lite åstadkommits vad gäller infrastruktursatsningar. Detta är olyckligt och riskerar att på sikt hämma den positiva utveckling som pågår i regionen. Då tillgängligheten fungerar som accelerator är detta en utveckling som är viktig för alla delar av Sverige.

Behoven av infrastruktursatsningar är många där utbyggnad av E 6, riksväg 40 och Götalandsbanan bara är några exempel på hur framkomligheten kan förbättras för människor och godstrafik. Att hamnen i Göteborg – tillika Nordens största – får fungerande landanslutningar som matchar dess kapacitet är avgörande för möjligheterna att stå sig i den internationella konkurrensen.

Mot bakgrund av ovanstående bör regeringen snarast tillsätta en statlig förhandlingsman med särskilt uppdrag att samordna och prioritera infrastrukturprojekten i Västra Götalandsregionen.

Stockholm den 31 oktober 2006

Hans Rothenberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (2)