Infrastrukturen inom Fyrbodal

Motion 2018/19:2659 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att utveckla väg- och järnvägstrafiken inom Fyrbodal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Fyrbodalsområdet mellan Vänern och Västkusten och mellan Värmland och Göta älvs dalgång är det stora brister inom väg- och järnvägsnätet.

Västsverige är landets viktigaste industriregion. Infrastrukturfrågorna är centrala för ett effektivt transportsystem och en konkurrenskraftig industri. Företagen är beroende av effektiva varutransporter. Turistnäringen är också en stor och växande sektor. Infrastrukturen är inte anpassad för dessa sektorer.

Det är också viktigt att skapa större arbetsmarknadsregioner som ger befolkningen möjlighet att pendla över långa avstånd. Det är också så att Norge är en viktig arbets­marknad för många.

Utbyggnaden av Europaväg 45 måste fortsätta. Det sker nu en välkommen nybygg­nation av väg 160 på södra Orust. Vägarna 161, 162, 171 och 172 inom Fyrbodal är på vissa delsträckor mycket trafikerade av både tunga fordon och personbilar. Dessa vägar är på många ställen smala, och trafiksäkerheten är därmed låg. På flera av vägarna ökar trafiken vid turistsäsongen, och oskyddade fotgängare och cyklister är mycket utsatta. Utbyggnaden av dessa vägar måste igång som på väg 160.

En upprustning av vägarna i öst-västlig sträckning är också en vinst för kustsam­hällenas och Dalslands befolkning och turister genom att man snabbare kan nå väg E6 och E45.

Delar av vägnätet i Dalsland som stängs av vid tjällossningen känns inte som den standarden vi ska ha i ett modernt samhälle.

Området gränsar till Norge, vilket har inneburit att historiskt så har inte staten satsat på järnvägen. Vi måste se till så arbetspendling och andra resor med tåg ökar samt att gods flyttas över från väg till järnväg.

Förutsättningarna för ökat kollektivt resande är goda om staten underlättar pendling på järnväg. Det är viktigt både för miljön och för den lokala ekonomin. En väl utvecklad Bohusbana underlättar pendeltrafiken och knyter samman Göteborg och Uddevalla, för att dra nytta av den tillväxtkraft som finns där. Restiden måste kortas. Den norra delen har varit omdiskuterad men kan utvecklas positivt, och X 2000-tågen till Strömstad har blivit en riktig fullträff. Detta har betytt mycket positivt både för boende och för turister.

Kollektivtrafiken på järnvägen måste öka för att Sverige ska nå klimatmålen och vi ser långa bilköer mot Göteborg. Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla måste uppgraderas med dubbelspår. Nu byggs ett mötesspår vid Grohed; det ökar kapaciteten men kommer inte att räcka för framtida behov. Ett nytt resecentrum i Uddevalla behöver byggas och stärker både trafiken på Bohusbanan och närheten till Uddevalla lasarett och är positivt för stadsutvecklingen i Uddevalla. Ett resecentrum i en kommun är mycket en kommunal fråga, men det finns regionala och nationella aspekter på det också.

För att förbättra pendlingen från Dalsland till Göteborg, Trollhättan och Vänersborg behöver staten hjälpa till med förutsättningarna för att stationen i Frändefors och Brålanda byggs ut i närtid.

De stora kapacitetsbristerna på Västra stambanan in mot Göteborg ökar för varje år och det är ofta stora förseningar. För att öka flexibiliteten och höja kapaciteten på järnvägssystemet mot Göteborgs central och mot Göteborgs hamn bör man bygga dubbelspår på sträckan Herrljunga–Vänersborg–Öxnered–Uddevalla. Under de ofta uppkomna störningarna på Västra stambanan körs X 2000 från Göteborg till Stockholm den vägen. Med otaliga stopp då det är enkeldrift på denna bana. Om staten bygger ut denna sträckning kommer det även att vara positivt för de varuproducerande näringarna, hamnarna och besöksnäringarna.

Dagens järnvägsnät hindrar tillväxt och samarbete över gränsen. Norge är vår viktigaste handelspartner, och det går mycket gods på lastbil i synnerhet på E6 och E45 samt på länsvägarna som kunde gå till och från Norge på järnvägen.

Göteborgs hamn utvecklas alltmer till en viktig hamn för Osloområdet, vilket leder till fler transporter på väg eftersom järnvägen har för dålig kapacitet. De ökande lastbilstransporterna innebär att trafiksäkerheten och miljömålen om minskade utsläpp av växthusgaser blir allt svårare att uppnå.

Det är viktigt att den svenska regeringen också möter upp och förbereder för ett gränsöverskridande dubbelspår på sträckan Öxnered–Kornsjö. Det blir i så fall en fortsättning på dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered. En upprustning av en del av denna bana kommer också att förbättra trafiken och godsflödena mot Värmland och Bergslagen.

Infrastrukturplaneringen måste få ett mer gränslöst tänkande när det gäller hur människor reser och inte minst perspektivet hur godset transporteras. Hotet är att om inget görs kommer det att bli ännu fler godstransporter på väg.

Möjligheten att bygga omlastningsstationer vid järnvägarna inom Fyrbodal bör också utredas för att överföra mer gods till järnväg. En koppling till hamnverksamheten inom området är också viktig.

Jörgen Hellman (S)

Paula Holmqvist (S)

Mats Wiking (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)