Inga atomvapen i Arktis

Motion 2014/15:1978 av Jan Lindholm (MP)

av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för kärnvapenfria zoner i Norden och Arktis.

Bakgrund

Ett antal motioner från ledamöter i olika partier har sedan mer än 40 år med jämna mellanrum tagit upp frågan om ett kärnvapenfritt Norden. När frågan behandlats i Nordiska rådet har resultatet blivit uppmaningar till de nordiska regeringarna att verka för en kärnvapenfri zon i norden. Nu är frågan åter igen aktuell men då i första hand med tanke på utvecklingen i det arktiska området.

Argumenten om varför atomvapen över huvud taget inte borde förekomma är många varför jag inte tar plats denna gång med sådant. I takt med att isarna smälter i Arktis blir den marina närvaron allt flitigare. Risker finns att det i ett område med oklara gränsdragningar kan uppstå konfrontationer som borde undvikas. Även om kärnvapenbestyckade marina stridskrafter inte skulle använda sina kärnvapen så finns det risk att båtar med sådan teknik skulle sänkas vid en konfrontation. Sjöräddning är svårt i arktiska farvatten och att ta upp förlista kärnvapenbestyckade båtar torde inte heller vara det enklaste. Detta är alltså bara ett av många orsaker till varför den typen av farkoster inte bör förekomma i Arktis.

Ett kärnvapenfritt Norden skulle vara en bra början på ett arbete för ett kärnvapenfritt Arktis. Min uppfattning är att det finns en mycket bred folklig uppslutning i de nordiska länderna bakom både ett kärnvapenfritt norden och ett kärnvapenfritt Arktis.

Förslag till åtgärd

Riksdagen bör ge regeringen till känna som sin uppfattning att Sverige bör ta initiativ till förhandlingar med de nordiska grannarna Norge, Danmark, Finland, Island, Åland, Grönland och Färöarna om hur ett arbete för en kärnvapenfri zon i Norden kan genomföras. Samtal bör även inledas med Kanadas regering eftersom det även där finns ett brett folkligt stöd vad gäller frågan om ett kärnvapenfritt Arktis. Att vi i praktiken redan har ett kärnvapenfritt Norden borde inte ses som ett hinder för arbetet med den politiska och demokratiska viljeyttring som ett arbete med en uttalad kärnvapenfri zon innebär. Tvärt om borde det förenkla en politisk markering när praktiken redan är tillrättalagd vad gäller Norden. En sådan tydlig markering är därför i första hand en åtgärd för att inleda en vidare diskussion med fler länder om det jag i motionen benämner ett kärnvapenfritt Arktis.

 

.

Jan Lindholm (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)