Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Inkludera fristående skolor i LOV

Motion 2016/17:998 av Sotiris Delis (M)

av Sotiris Delis (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta att fristående skolor inkluderas i lagen om valfrihetssystem (LOV) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Majoriteten av de fristående skolor som opererar i Sverige idag erbjuder goda och likvärdiga alternativ till kommunala skolor för föräldrar och elever. Statistik och de erfarenheter som finns visar att kommuner med fler fristående skolor ger ett totalt sett bättre resultatmässigt utfall tack vare en sund kvalitetskonkurrens. Individens valfrihet är ett av demokratins ädla märken.

Arbetsgången för att öppna eller bygga ut en fristående skola sker genom att man ansöker hos Statens skolinspektion. Vänsterstyrda kommuner kan därmed motverka etableringar genom negativa remissyttranden. Detta strider mot intentionerna i barnkonventionen där rätten att välja skola tydligt framgår.

Ökad statlig styrning och ökad reglering motverkar friskolereformens syfte, nämligen att fristående skolor ska utgöra ett komplement till de kommunala skolorna. Enligt min och många andras bedömning bör statens roll begränsas till att enbart auktorisera och inspektera skolorna. Därtill bör inte kommuner ha möjlighet att lägga veton mot nya etableringar av fristående skolor.

Lagstiftningen bör därför ändras på detta område till en nationell regelbok där ytterst skollagen samt godkännande av den sökande huvudmannen ligger till grund för beslut. Därefter sker en auktorisation via lagen om valfrihetssystem, LOV.

Inom ramen för ovanstående resonemang och anförda motiv uppmanas regeringen att snarast inleda arbetet med att tillåta fristående skolor att inkluderas i LOV.

Sotiris Delis (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)