Inkomstprövning av studiemedlens lånedel

Motion 2010/11:Ub315 av Oskar Öholm och Johan Forssell (M)

av Oskar Öholm och Johan Forssell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa inkomstprövningen av studiemedlens lånedel.

Motivering

Vid en internationell jämförelse sticker studiestödet i Sverige ut. Det stöd för studier som erbjuds i Sverige är bland de mest generösa i världen. Generösa bidrag, omfattande lånemöjligheter och låga utbildningskostnader har sammantaget bidragit till att vi kanske har den högsta ekonomiska tillgängligheten till högre utbildning i den utvecklade världen.

Regeringen har under den förra mandatperioden prioriterat studenternas ekonomiska situation. Studiemedlen har höjts och i budgeten finns nu förslag både om höjt studiemedel och höjning av det så kallade fribeloppet, summan en student får tjäna innan studiebidrag och studielån reduceras.

Studiemedlens totalbelopp är avgörande för att studenterna ska kunna täcka sina levnads- och studieomkostnader under studietiden. Det faktum att ungefär 70 procent av studenterna på landets universitet och högskolor har studiemedel för att klara sin försörjning understryker vikten av detta.

Höjning av fribeloppet är särskilt positiv. Från den 1 januari 2011 höjs det för studenter med cirka 30 000 kronor. Regeringens förslag innebär att fribeloppet beräknas höjas från dagens 107 000 kronor till cirka 136 400 kronor per kalenderår för en heltidsstudent. I praktiken betyder det att en student skulle kunna tjäna cirka 23 500 kronor per månad under två sommarmånader och dessutom jobba en del helger med en lön på upp till 8 900 kronor per månad utan att det minskar studiemedlen. Det innebär att de allra flesta studenter med normala extrainkomster täcks in av förändringen.

Höjningen av fribeloppet är angelägen av flera skäl. Det är en viktig princip att det ska löna sig att arbeta också för studenter. Studenter som i dag arbetar vid sidan av studierna drabbas inte sällan av betydande marginaleffekter. Också vid förhållandevis måttliga inkomster trappas studiemedlen ned. Den signal som samhället under lång tid har sänt ut har varit mycket märklig när den student som frivilligt har velat ta ett större eget ansvar för sin försörjning har straffats. Nu blir det ändring på det. Höjningen av fribeloppet kommer att ha särskilt stor betydelse för de studenter som inte har föräldrar eller andra närstående som kan hjälpa till med försörjningen. Höjt fribelopp har därmed också en tydlig rättviseprofil.

Nästa steg bör rimligtvis bli att helt slopa inkomstprövningen av studiemedlets lånedel. De studenter som arbetat vid sidan av sina studier har också snabbare kunnat ta sig in på arbetsmarknaden. Det kan finnas skäl att även fortsättningsvis behovspröva bidragsdelen, men de argumenten håller inte för studielånen. Att helt slopa inkomstprövningen skulle dels sända en tydlig signal om att det alltid lönar sig att arbeta, dels uppmuntra till fortsatt arbete vid sidan av studierna. I praktiken skulle då fribeloppet vara helt avskaffat för studielånen.

Stockholm den 25 oktober 2010

Oskar Öholm (M)

Johan Forssell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)