Inlandsturism

Motion 1994/95:Kr610 av Ulf Björklund (kds)

av Ulf Björklund (kds)
Turismen som näring har ökat i betydelse. För enskilda
områden har tillväxten de senaste 20--25 åren varit mycket
kraftig. Vintersportområden som Sälen och Åre är kända
exempel på detta. I takt med att arbetstillfällen minskat inom
basnäringarna i området har intresset för turistiska satsningar
växt.
Inom EU:s mål 6-område finns idag en mängd företag
inom turistbranschen och ett brett utbud av aktiviteter
inriktade på turister och kategorin konferens- och
företagsgäster. Företagen återfinns i första hand inom
fjällområdena. Mål 6-området utgör ur turistisk synvinkel ett
mångskiftande geografiskt område. Inom området finns
miljöer med mycket hög dragningskraft på olika typer av
besökare. Exempel på populära aktiviteter i de miljöerna är
vintersport, fiske, jakt, fjällvandringar och annan
naturturism. För delar av turismen med den inriktningen
finns de mest besökta målen i landet inom området.
Samtidigt rymmer området delar med svagt utvecklad
turism.
Undersökningar har visat att de flesta företag, företag med
anknytning till turismen, saknar resurser att marknadsföra
sig enskilt. Olika former av samverkan har utvecklats mellan
aktörer som i andra sammanhang kan vara konkurrenter.
Liksom i andra delar av landet är samhället också engagerat
i marknadsföring och information, ofta genom kommunala
organ och med stöd av regionala aktörer.
Betydande insatser, inte minst från samhällets sida, har
medfört att det idag finns ett antal såväl små som stora
turistanläggningar inom området. Med hänsyn till områdets
geografiska omfattning och naturliga resurser finns det dock
fortfarande en betydande potential för ytterligare utbyggnad
av turismen. Kapacitetsutnyttjandet hos befintliga
anläggningar kan utökas genom säsongsförlängande
åtgärder och antalet deltagare vid olika arrangemang är
möjligt att utökas i många fall.
Den småskaliga landsbygdsturismen har inte lyckats
skaffa sig en egen identitet, profil och tradition. Jämfört med
förhållandena i många andra länder är verksamheten i
Sverige av liten omfattning och svagt utvecklad. En
förklaring till dagens situation är att den småskaliga
landsbygdsturismen inte hanteras som en ''egen bransch''
utifrån sina egna producent- och marknadskrav utan
tillsammans med annan turistisk verksamhet eller som
isolerade småprojekt. Därmed har den svårt att hävda sina
intressen och blir ofta något som tas med i marginalen, ofta
i sammanhang där den inte hör hemma.
Om den småskaliga landsbygdsturismen ska kunna lyftas
fram och utvecklas på ett positivt sätt krävs en helhjärtad
insats som specifikt inriktas just mot denna verksamhet och
där kan samla och utveckla kompetens och erfarenheter.
Detta kan förmodligen endast ske om de organ som har
intressen i att landsbygdsturismen utvecklas samordnar sig
till en målmedveten insats.
Målsättningen ska vara att utveckla olika former av
turistisk besöksverksamhet som i sig själv ska generera
ekonomisk aktivitet samt skapa en bas för PR-insatser för
landsbygden.
Inriktningen ska vara att välja ut produkter och miljöer
som har intresse av turismverksamhet och har kommit en bit
på väg, dvs att vidareutveckla det bästa som finns idag, skapa
förebilder och bygga upp kompetens som sedan kan
förmedlas vidare till andra som vill följa efter.
Mycket görs och har gjorts för den småskaliga
landsbygdsturismen, t ex bondgårdsturism, sameturism,
levande fäbodar m m. Det finns behov av att samla upp allt
detta arbete på ett nationellt plan -- ett programarbete som
ger bygdeturismen status och profil. Programarbetet bör
innehålla både produktutveckling och marknadsföring -- en
nationell katalog för bygdeturismen i Sverige på samma sätt
som norrmännen lyckats samla sitt utbud. Arbetet bör
organiseras så att de enskilda brukarna och deras
intresseorgan får ett direkt inflytande.
Östersund håller på att utvecklas till ett nationellt
kunskapscentrum för turism. Där har högskolan som enda
högskola/universitet i landet inrättat en institution för
turismvetenskap. Hit koncentreras nu resurser och
kompetens från olika fackområden, informationsteknologi,
beteendevetenskap, ekonomi m m som erfordras för analyser
av och utvecklingsinsatser för turism.
I Östersund finns idag den samlade kunskap som krävs för
att lyfta fram och vidareutveckla bl a den småskaliga
bygdeturismen. Mitthögskolan är den enda högskola som
ligger inom målområde 6. Detta i kombination med dess
speciella inriktning stärker möjligheterna att spela en viktig
roll i sammanhanget. Mitthögskolan har med sina satsningar
på ekoteknik, skogsteknik, turism, småföretagande och
distansutbildning goda möjligheter att driva nya projekt
inom ramen för mål 6-stödet. EU har avsatt omkring 400
miljoner kronor per år de närmaste fem åren till det som
definierats som målområde 6. Lika mycket skall riksdag och
regering skjuta till. De program som både Mitthögskolan och
länsstyrelsen m fl intressenter snart skall presentera kommer
dessutom att skapa nya förutsättningar för forskning och
kompetensutveckling.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ett nationellt program
för den småskaliga bygdeturismen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Mitthögskolans nyckelposition
avseende EU-målområde 6.1

Stockholm den 25 januari 1995

Ulf Björklund (kds)

1 Yrkande 2 hänvisat till AU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)