Inled en Arlandaförhandling

Motion 2018/19:226 av Camilla Brodin (KD)

av Camilla Brodin (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en Arlandaförhandling bör inledas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdag och regering har tillsammans med kommuner och landsting/regioner samverkat och förhandlat kring infrastrukturfrågor samt förtätning av bostäder i våra storstadsområden. Detta har skett genom att först genomföra en Stockholmsförhandling för utbyggnad av infrastruktur inom Stockholms län. Detta följdes sedan upp med Sverigeförhandlingen som fokuserade på infrastruktur för att genomföra en förtätning av bostäder i våra storstadsområden samt bygga ihop en hållbar infrastruktur mellan våra storstäder. Sverigeförhandlingens slutrapport överlämnades i december 2017.

Dessa stora och värdeskapande förhandlingar har genomförts. Dessutom genomfördes även studier under Sverigeförhandlingen. Förhandling är enligt forskarna det ’nya normala’, och de anser att detta tydligare behöver återspeglas i regelverk och att metoden bör få en mer formell roll. Komplexa samhällsbyggnadsprojekt där staten och kommuner är ömsesidigt beroende av varandra för ett effektivt genomförande är exempel på tillfällen där de menar att förhandling bör användas. Forskarna anser att det är angeläget att systematiskt studera stationsortens relationer till grannkommuner och den omkringliggande regionen (ett arbete som inte ingick i utredningsdirektiven till Sverigeförhandlingen). Sådana studier anser forskarna skulle ge ett förbättrat kunskapsunderlag för att allokera andra infrastruktursatsningar och investeringar på ett sätt som är optimalt för regionens utveckling.

En Arlandaförhandling är nästa steg i hur Sverige ska kunna se till att behålla och utveckla den tillväxt som kommer att vara en stor del av vår huvudstadsregion. Runt om i Europa och världen får flygplatserna en allt större betydande roll gällande förläggning av huvudkontor och samverkan mellan företag och organisationer samtidigt som man har världen runt hörnet. Airport City Stockholms planering om fler antalet arbetsplatser, utbyggt till att innefatta 50000 arbetsplatser fram till 2043 samt målet om att bli Skandinaviens ledande flygplats där Stockholm är en av Europas mest expansiva städer, är en angelägen anledning till att en Arlandaförhandling bör inledas. Stockholm och Uppsala kommer att bli mer sammansvetsade. Dessa framtida arbetsplatser i den moderna staden i Stockholm, Arlanda Airport tillsammans med övriga närliggande kommuners utbyggnad och utveckling av bostäder och näringsliv, behöver en mer robust och hållbar infrastruktur. Där ingår nordostkommunerna i Stockholms län, Uppsala, Västerås, Gävle m.fl., och dessa bör ingå i en sådan förhandling. Därför är en Arlandaförhandling av största vikt för Sveriges största tillväxtregion.

Camilla Brodin (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)