Insatser mot psykisk ohälsa bland äldre

Motion 2019/20:569 av Elsemarie Bjellqvist (S)

av Elsemarie Bjellqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbildningsinsatser inom vården när det gäller psykisk ohälsa bland äldre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har psykisk ohälsa ökat. En bortglömd grupp på det området är den äldre befolkningen. Ensamhet och psykisk ohälsa är vanligt framför allt bland äldre män. Självmordsfrekvensen är dubbelt så hög bland män över 84 år som i befolkningen i stort. En procent av alla män i åldersgruppen går i suicidtankar och den siffran är högre bland dem som har en funktionsnedsättning eller som känner sig socialt exklude­rade. Det är ett problem som behöver uppmärksammas mer.

Det här är inte bara ett område som är eftersatt i den allmänna debatten, det är också eftersatt inom forskningen och inom vården. Kunskaperna på området är svaga och personalen har inte fått tillräcklig utbildning inom just området äldres psykiska ohälsa.

Det är inte så enkelt som att all psykisk ohälsa är likadan och kan behandlas på samma sätt. Vilken åldersgrupp man tillhör spelar roll. Därför behövs en särskild inriktning för psykiatri som möter äldre personer.

 

 

Elsemarie Bjellqvist (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)