Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ

Motion 2009/10:N342 av Eva Flyborg (fp)

av Eva Flyborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fastställa det statliga huvudmannaskapet för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) samt säkerställa institutets långsiktiga finansiering.

Motivering

Kvalitetsutveckling är av avgörande betydelse för Sveriges nationella konkurrenskraft nu och i framtiden. SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, har bildats på initiativ av regeringen och näringslivet för att främja kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. SIQ är ett industriforskningsinstitut vars stadgar är fastställda av regeringen.

Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att SIQ:s verksamhet är viktig och att den bedrivs på ett effektivt sätt.

Uttalandena var föranledda av att kvalitetsfrågorna och SIQ:s verksamhet går tvärs över departements-, bransch- och sektorsgränser. Alla departement och myndigheter var berörda, men ingen hade ett övergripande ansvar. SIQ ramlade därmed mellan stolarna. Uttalandena ledde bland annat till att dåvarande Nutek i regleringsbrev fick uppgiften att företräda staten som den ena av institutets två huvudmän. Den andra huvudmannen är en intressentförening med hundratalet företag, myndigheter, fackliga och andra organisationer som medlemmar. Uppdraget innebar bland annat att Nutek utsåg de statliga representanterna i SIQ:s styrelse samt svarade för ett blygsamt ekonomiskt anslag på 2 miljoner kronor per år.

I samband med att en ny myndighetsstruktur skapats efter Nuteks nedläggning håller historien på att upprepa sig. Det nya Tillväxtverket har inte ålagts att utse ledamöter till SIQ:s styrelse inte heller erhållit några instruktioner vad avser den framtida finansieringen.

Det finns anledning att understryka följande:

SIQ har enligt sina av regeringen fastställda stadgar uppgiften att främja kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället, dvs. inom områden som näringsliv, vård, omsorg och skola. Det är viktigt att den som företräder staten som SIQ:s ena huvudman beaktar detta vidare perspektiv.

En av SIQ:s viktigaste aktiviteter är att utveckla och genomföra utmärkelsen Svensk Kvalitet för att stimulera och driva på kvalitetsutvecklingen i Sverige. Utmärkelsens framgång grundas bl.a. på SIQ:s roll som ett oberoende institut med hög integritet. Nationella kvalitetsutmärkelser återfinns i över 80 länder. Deras status och betydelse markeras av att de oftast delas ut av ländernas stats- eller regeringschefer. I Sverige delar H M Konungen ut utmärkelsen sedan 1992. Det vore beklagligt om Sverige i fortsättningen står utan en sådan utmärkelse.

Statens anslag till SIQ har de senaste åren uppgått till 2 miljoner kronor/år. Genom insatser från medlemsorganisationerna i SIQ:s intressentförening, avgiftsbelagda aktiviteter samt arbetsinsatser från utomstående, växlas det statliga anslaget upp till 42 miljoner kronor dvs. 21 gånger. Utan det statliga anslaget kommer denna resurs för att främja kvalitetsutvecklingen i vårt land att kraftigt minska eller helt försvinna.

Kvalitetsbristkostnader kan definieras som de kostnader som skulle försvinna om en verksamhets tjänster/produkter och dess olika processer vore fullkomliga. Lågt räknat kan dessa kostnader för Sveriges ekonomi uppskattas till 300–900 miljarder kronor/år motsvarande 10–30 % av BNP. De samhällsekonomiska effekterna att slå vakt om och utveckla SIQ:s verksamhet är således betydande.

Stockholm den 5 oktober 2009

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)