Insyn i barns läkemedelslista

Motion 2020/21:3154 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja åldersgränsen för barns egna ansvar för läkemedelslistan till 18 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från det att ett barn fyller 13 år har vårdnadshavare inte längre digital insyn i barnets läkemedelslista. Förändringen beror på att E-hälsomyndigheten gjort en ny tolkning av offentlighets- och sekretesslagen och kommit fram till att direktåtkomst av en tonårings recept för vårdnadshavare eller fullmaktstagare strider mot rådande lagstiftning. De nya bestämmelserna gäller bara e-handeln eftersom apoteken lyder under en annan lag­stiftning. Vårdnadshavare ska fortfarande kunna gå till ett apotek och få ut en utskrift över sina barns förskrivna läkemedel.

Dessa förändringar kan dock påverka att de fysiska apoteken blir osäkra på om barnets uppgifter egentligen är sekretessbelagda. Redan i dag har apotekspersonal möjlighet att göra en form av etisk bedömning om uppgifter kan bedömas känsliga att lämnas ut till föräldrar. Detta kan tillämpas när det gäller förskrivning av exempelvis preventivmedel som i vissa fall kan anses som olämplig information att delge vårdnads­havaren. Dessa uppgifter bör då istället kunna sekretessbeläggas i läkemedelslistan så att endast barnet själv från 15-årsdagen kan se och hantera just den informationen.

Efter att barnet fyllt 13 år stängs alltså möjligheten för vårdnadshavare att agera ombud för barnet, vilket innebär att ansvaret för att förnya recept åläggs barnet självt. Detta innebär också att det inte längre blir möjligt för föräldrar att handla receptbelagda läkemedel via nätet åt sina barn.

Det största problemet är att föräldrarna inte längre kan ha översikt över sina barns förskrivna läkemedel digitalt, vilket kan påverka kontinuiteten i behandlingen. Att ha översikt över vilka läkemedel man har är viktigt för att minska risken för avbrott i behandlingen, för att veta om det finns uttag kvar på receptet eller om man behöver kontakta vården för att få ett nytt. Barn utvecklas olika och att i så ung ålder som 13 år begära att exempelvis ett diabetessjukt barn ska hålla koll på sina uttag av insulin är i många fall alldeles för mycket begärt.

Jag menar att ett barns integritet i jämförelse med vårdnadshavares tillsyn i så unga år inte uppväger det faktum att vårdnadshavare stängs ute från en betydande del av barnets liv. Detta ansvar bör åläggas barnet först efter att det blivit myndigt.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)