Integrationsarbete med häst

Motion 2021/22:3120 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ta fram en nationell strategi för ridsport och integration och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera tidigare satsningar såsom Handslaget och Idrottslyftet i syfte att stärka ridsport och integrationsarbete och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till att ridsport kan bli en naturlig del i integrationsarbete för bl.a. språkutveckling och möjligheten för ensamkommande barn och unga att lära sig jobbet på jobbet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Ridsporten växer och utgör i dag Sveriges näst största idrott och är den största funktionshindersporten, och över en miljon svenskar har oregelbundet kontakt med hästar. Hästen har visat sig bland annat kunna bidra till att minska glappet mellan storstad och landsbygd, rehabilitering från sjukskrivning till arbete, social utsatthet till sammanhållning och inkludera unga människor från utanförskap till gemenskap. Därför är hästen och ridsporten en naturlig möjlighet för Sveriges stora integrationsutmaning som vi bara är i början av.

I dag finns få med utländsk bakgrund inom ridsporten; speciellt unga tjejer har föreningar haft svårt att attrahera. Detta trots att undersökningar, analyser och slutsatser rapporterat om fördelar som finns att nå.

Inom Europeiska unionen finns det ett starkt stöd för att idrotten ska vara öppen för alla och därmed en del av ett viktigt integrationsarbete som stundar. Bland annat tar Europeiska kommissionens White Paper on Sport upp detta. Av rapporten framgår att idrottsaktiviteter kan främja integration, stärker interkulturell dialog, om alla ges lika möjlighet att delta.

Idrotten har under tid påbörjat arbetet med att stärka integrationen. För idrotten berikas ridsporten och utvecklar den när fler deltar med olika erfarenheter. Ridsport och dess kringverksamheter, alltifrån att ta sig till stallet till att jobba i stallet eller träna hästar, kan vara grundpelare i integration om detta görs mer möjligt och inkluderande för fler.

I stallet lär man sig att ta ansvar tillsammans med stallkompisar oavsett kön och ålder, att samarbeta och att leda. Detta är ovärderliga kunskaper i det framtida arbets- och samhällslivet. Inte minst för morgondagens ledare har det visat sig att ledarskap i stallet är en del av träningen för livet kring ledarskap, visar forskningsrapporter från Umeå universitet. Att exkludera de som har kommit till Sverige senare i livet skulle vara en förlust för morgondagens arbetsliv.

För drygt ett decennium sedan beslutade riksdagen om en idrottssatsning kallad Handslag med idrotten. Det var en satsning på fyra år och inkluderade 1 miljard kronor. Satsningen handlade om den breda barn- och ungdomsidrotten och hade som syfte att öppna dörrarna för fler samt att få flera att stanna inom idrotten. I satsningen ingick även att samverka med skolor, satsa på flickidrott, hålla tillbaka avgifter och delta i kampen mot droger. Men en viktig del i den här satsningen var även den speciella satsningen på mångfald, funktionsnedsättning och integration.

Sverige saknar en framtidsinriktad hållbar strategi för ridsport och integration och dess möjligheter. Enstaka projekt eller enstaka satsningar hjälper inte.

Tyvärr visar det sig att alla inte känner sig delaktiga, t.ex. har det till stor del varit pojkar som deltagit i integrationsprojekt. Det har varit svårare att attrahera flickor. Dessutom finns det en rad hinder att övervinna. En del ridskolor har framhävt olika typer av hinder, som t.ex. finansiering, kollektivtrafiken till och från stallet, språket och ovana att hantera och umgås med djur.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)