Internationell solidaritet – hbtq plus i hela världen

Motion 2019/20:3302 av Teres Lindberg m.fl. (S)

av Teres Lindberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga internationella organ och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att FN upprättar en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hbtq-plus-frågor ska lyftas fram strategiskt i utvecklingsarbetet och att biståndsinsatserna för hbtq-plus-rättigheter bör öka och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hbtq-plus-personers rättigheter i världen och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska tillse att hbtq-plus-flyktingar tillförsäkras en rättvis och rättssäker behandling inom ramen för EU:s gemensamma asylsystem och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att EU:s diskrimineringslagstiftning ska förstärkas, där målet är en sammanhållen lagstiftning som omfattar alla diskrimineringsgrunder och gäller även utanför arbetsmarknaden, och tillkännager detta för regeringen.
  7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att registrerat partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU och samkönade pars fria rörlighet därigenom kan möjliggöras i praktiken och tillkännager detta för regeringen.
  8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att EU-kommissionen, EU:s medlemsstater och relevanta EU-organ tillsammans utarbetar en övergripande handlingsplan som garanterar mänskliga rättigheter för hbtq-plus-personer och tillkännager detta för regeringen.
  9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska agera för att förmå länder som nekar människor som lever med hiv inresa att ändra reglerna härom och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har genom historien haft en stark solidaritet med omvärlden och varit en tydlig röst i den internationella debatten. Vår privilegierade position medför möjlighet att påverka i internationella sammanhang och samarbeten. Sveriges ansvar och skyldighet att vara en tydlig röst som står upp för alla människors lika värde och rätt.

Sverige är och skall vara den skarpa eggen i ledande ideologiska diskussioner och har ett särskilt ansvar att verka för att hbtq plus-personers livsvillkor värnas, försvaras och stärks. Antidemokratiska och främlingsfientliga krafter växer sig starkare. Med dem har situationen för hbtq plus-personer försämrats. Det är vårt ansvar och vår rättighet att försvara det öppna samhället – att stå upp för utsatta personer och grupper.

Marginaliseringar, inskränkningar i yttrandefriheten och åsidosättande av mänskliga rättigheter sker i många delar av världen. Många länder har homofobin inskriven i lag genom förbud mot samkönade relationer och handlingar. Men intolerans och hat visar sig många gånger också genom våld mot hbtq plus-personer och försök att hindra manifestationer. Det är därför viktigt att uppmärksamma alla dem som står upp för acceptans och mänskliga rättigheter. Många gånger är deras arbete svårt och motståndet hårt. Kampen för hbtq plus-personers rättigheter behöver omvärldens stöd. Sverige ska alltid vara en stark röst i dessa frågor internationellt. Sverige ska arbeta aktivt för hbtq plus-rättigheter. Sverige ska i sitt nationella och europeiska utvecklingssamarbete ställa krav på att mottagarna av svenskt bistånd respekterar och arbetar för att stärka hbtq plus-personers mänskliga rättigheter.

För att förverkliga den svenska visionen om det goda samhället globalt, krävs samverkan mellan olika internationella organ såsom FN, WHO med flera och den internationella fackföreningsrörelsen. Politiskt påverkansarbete ska ske i samtliga FN-organ, Europarådet och Europaparlamentet, EU-kommissionen och andra relevanta EU-organ.

Det finns länder som vägrar den som lever med hiv-viruset att komma in i landet. Detta är diskriminerande och är något som Sverige i alla bilaterala kontakter, då det är relevant, ska ta upp till diskussion. Det samma gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter handlar om människors rätt att bestämma över sina egna kroppar och sin egen sexualitet, om tillgång till kunskap och rådgivning om sexualitet och reproduktion, skydd mot hiv och sexuellt överförbara könssjukdomar, tillgång till preventivmedel och rätten till abort.

Det finns mycket Sverige kan göra för att stärka den internationella solidariteten med hbtq plus och minska diskrimineringen av densamma som till exempel att:

      Vara en stark röst för och försvara hbtq plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga internationella organ.

      Verka för att FN upprättar en internationell konvention om avskaffandet av all diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck.

      Tillse att hbtq plus-frågor lyfts fram strategiskt i utvecklingsarbetet. Biståndsinsatserna för hbtq plus-rättigheter bör öka.

      Anordna en internationell konferens på toppnivå med fokus på att stärka hbtq plus-personers rättigheter

      Hbtq plus-flyktingar tillförsäkras en rättvis och rättssäker behandling inom ramen för EU:s gemensamma asylsystem.

      Förstärka EU:s diskrimineringslagstiftning, där målet är en sammanhållen lagstiftning som omfattar alla diskrimineringsgrunder och gäller även utanför arbetsmarknaden.

      Arbeta för att registrerat partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU och samkönade pars fria rörlighet därigenom kan möjliggöras i praktiken.

      Verka för att EU-kommissionen, EU:s medlemsstater och relevanta EU-organ tillsammans utarbetar en övergripande handlingsplan som garanterar mänskliga rättigheter för hbtq plus-personer.

      Agera för att förmå länder som nekar människor som lever med hiv inresa, att ändra reglerna härom.

 

 

Teres Lindberg (S)

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Anna Wallentheim (S)

Carina Ödebrink (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Dag Larsson (S)

Daniel Andersson (S)

Denis Begic (S)

Elin Gustafsson (S)

Elin Lundgren (S)

Eva Lindh (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Gunilla Carlsson (S)

Hans Ekström (S)

Heléne Björklund (S)

Hillevi Larsson (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Joakim Järrebring (S)

Johan Büser (S)

Johanna Haraldsson (S)

Kadir Kasirga (S)

Kalle Olsson (S)

Kristina Nilsson (S)

Lawen Redar (S)

Linus Sköld (S)

Magnus Manhammar (S)

Marianne Pettersson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Serkan Köse (S)

Sultan Kayhan (S)

Thomas Hammarberg (S)

Yasmine Bladelius (S)

Åsa Eriksson (S)

Åsa Karlsson (S)

Åsa Westlund (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)