Internationella samordnade åtgärder och en övervakningscentral för att möta hotet mot Östersjön

Motion 2012/13:T411 av Anita Brodén (FP)

av Anita Brodén (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordnade internationella åtgärder för att rädda Östersjön.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlägga en övervakningscentral för Östersjöns sjöfart till Gotland.

1 Yrkande 1 hänvisat till MJU.

Motivering

Folkpartiet har länge hävdat att Östersjön inte kan vänta utan att det krävs extraordinära insatser för att rädda detta känsliga innanhav, som för övrigt klassats som ett särskilt känsligt område. Alliansregeringen har tagit frågan på stort allvar och vidtagit en hel del viktiga åtgärder, arbete pågår inom ramen för Helcomsamarbetet och EU har dessutom tack vare ett folkpartiinitiativ beslutat om Östersjöstrategin.

Dessa initiativ är oerhört värdefulla, men mer insatser krävs, då Östersjön under lång tid utsatts för stor miljömässig påfrestning beroende på bland annat övergödning, förgiftning och olika former av utsläpp. Många års påfrestning och vanskötsel har dessutom lett till syrebrist.

Det har rapporterats om hur 8 ton miljöfarligt avfall hamnat i Östersjön p.g.a. lossnade containrar från ett finskt fartyg på väg till St. Petersburg, en icke oansenlig mängd dumpat ryskt radioaktivt avfall och kemiska stridsmedel samt olyckor och incidenter som har hotat innanhavet.

Det krävs internationella åtaganden för att rädda Östersjön och det krävs internationell samverkan för att bemästra många allvarliga miljömässiga hot.

Ett av de hot som kräver samverkan utgörs av den ökade andelen oljetransporter. Antalet oljetransporter i Östersjön har ökat de senaste åren – fartygen har både blivit fler och större. Därmed ökar också risken för en omfattande oljeolycka.

År 2000 transporterades 80 miljoner ton olja i Östersjön via Stora bält. År 2011 hade mängden mer än fördubblats. Varje dag trafikerar omkring 2 000 fartyg Östersjön. Av dem är cirka 15 till 25 procent oljefartyg.

Det krävs en förbättrad sjösäkerhet, vilket kan uppnås genom ett utbyggt identifikationssystem för samtliga transporter, exempelvis AIS (Automatic Identification System). Det krävs vidare en tydlig styrning av farleder och rutter på Östersjön samt en effektivisering av oljebekämpningen och flygövervakningen i Östersjön. En samordningscentral för detta skulle med fördel kunna placeras på Gotland.

Stockholm den 5 oktober 2012

Anita Brodén (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (2)