Interregional persontrafik

Motion 1999/2000:T509 av Yvonne Ångström (fp)

av Yvonne Ångström (fp)
I regeringens förslag till budget för år 2000 föreslås under utgiftsområde
22 att anslaget D 2, Köp av interregional persontrafik, skall minskas med
9,8 miljoner kronor. Pengarna skall i stället användas till att finansiera
anslaget B 6, Vissa kostnader med anledning av M/S Estonias förlisning.
Jag vill här betona att jag anser att det angivna beloppet givetvis skall
avsättas till kostnader kring M/S Estonias förlisning. Det är både nödvändigt
och ytterst önskvärt att detta sker. Jag motsätter mig emellertid att pengarna
skall tas från det anslag som är till för att upphandla s k olönsam trafik.
Neddragningar på detta anslag drabbar ytterst järnvägstrafiken och flygtrafik
i Norrland. Ett Norrland som redan är styvmoderligt behandlat genom
avsaknad av en näringspolitik för hela Sverige.
För oss som bor i norra Sverige är det av yttersta vikt att nattågstrafik och
inomregionala flygtransporter såsom t ex den för sjukvården viktiga flyg-
linjen mellan Östersund och Umeå får fortsätta. Läget för många av de all-
männa kommunikationerna i Norrland är redan i dag desperat och ytterligare
försämringar är inte önskvärda.
Jag föreslår att medel till anslaget B 6 Vissa kostnader med anledning av
M/S Estonias förlisning skall omfördelas från anslagen som täcker Väg-
verkets administration och Banverkets sektorsuppgifter inom utgiftsområde
22.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att uppförandet av anslag B 6 Vissa kostnader
med anledning av M/S Estonias förlisning finansieras genom ned-
dragning av anslag A 1 Vägverkets administration och A 3 Banverkets
sektorsuppgifter inom samma utgiftsområde.

Stockholm den 1 oktober 1999
Yvonne Ångström (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)