Intresset för politik och demokrati

Motion 1998/99:A719 av Yvonne Ruwaida (mp)

av Yvonne Ruwaida (mp)
Valrörelserna bör partierna och politikerna utnyttja till att sprida sin
politik, sina idéer och sina visioner, utan krumbukter och förskönande
omskrivningar. Om detta är vi nog alla eniga. Att så inte alltid är fallet
kan vi nog också enas om.
Opinionsundersökningar och väljarbarometrar har fått ett oproportionerligt
stort utrymme i massmedierna och politikers, och därmed också i all-
mänhetens, medvetande. Istället för att fråga, redovisa och kritisera partiers
politik så nyttjas oproportionerligt mycket av tidningarnas spaltmeter och
radio- och TV-kanalernas tid till att analysera uppgång eller nedgång för ett
särskilt parti. Alltför många frågor till partiernas frontfigurer avhandlar
också
väljarbarometrar istället för partiernas politik och visioner.
Oron över valbarometrarnas fördärvliga inflytande ledde 1977 till en lag
som gör det förbjudet att publicera, sprida eller kommentera opinions-
undersökningar under sista veckan före valdagen. Den informationstekniska
utvecklingen har emellertid gjort lagen mer eller mindre verkningslös.
Uppgifterna om partisympatierna publiceras av utländska tidningar och läggs
ut på Internet. Som jag ser det bidrar detta till en urholkning av människors
förtroende för politik och därmed urholkas också demokratin.
Väljarbarometrar och undersökningar får ett allt större utrymme i väljarnas
avvägning. Det är också ett vedertaget faktum att opinionsundersökningarnas
trender förstärks i slutet av valrörelsen, troligtvis just för att trenderna
dagligen redovisas.
Jag anser att det är viktigt för demokratin att man i valrörelsen diskuterar
partiernas politik och inte fokuserar på de dagliga opinionssiffrorna. Politik
är att vilja - inte att mäta.
"Betydelsen av opinionsundersökningar ligger inte minst i makten över
dagordningen", skriver Sören Holmberg och Olof Petersson i en nyut-
kommen bok. "Opinionsmätningar hjälper till att väcka uppmärksamheten
kring frågor och ståndpunkter." Inte alltid lyckas det (jfr kärnkraftsfrågan).
Demokratin ses av alltfler som en parentes i världshistorien, och i hög
utsträckning utarmas nu demokratin steg för steg. Orsakerna är många och av
olika slag. Beslutsfattandet har flyttats längre ifrån de människor som berörs
av besluten i och med Sveriges EU-medlemskap, vilket bidrar till en känsla
av hopplöshet då människor finner minskad möjlighet att påverka den egna
tillvaron. Att syssla med politik är i mångas ögon likställt med fiffel och båg,
inte minst efter de olika skandaler som kommit i dagen de senaste åren.
Demokratiskt valda församlingar lämnar ifrån sig alltfler befogenheter till
"experter". Valdeltagandet sjunker. Mediernas egenintresse att öka den egna
upplagan tvingar fram märkliga nyhetsskildringar utan egentlig koppling till
människors verklighet. Hoten är många och det är därför angeläget att prova
nya vägar.
Kännedomen om hur Sverige styrs, hur lagar stiftas, vad de olika partierna
står för etc är mycket låg och de veckor av politiskt intresse som föregår de
allmänna valen förmår inte ändra detta faktum. Det är därför angeläget att
utbildningsinsatser görs. En form av folkbildning i demokrati. Skolung-
domen får en ofta bra undervisning i dessa frågor, men samhället förändras
och de som gick ut skolan för 30-40 år sedan har inte säkert en tydlig bild av
de demokratiska förutsättningar som gäller idag. Om varje arbetsplats någon
gång varje år genomförde en utbildningsdag i demokratifrågor skulle
kunskapsnivån kunna höjas avsevärt utan att det skulle behöva kosta så
mycket. Likaså skulle kurser i demokrati kunna anordnas av arbets-
förmedlingen för att ge alla arbetslösa en möjlighet att få kunskaper om de
demokratiska möjligheter som finns att påverka samhällsutvecklingen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att varje arbetsplats en gång om året skall genomföra en
utbildningsdag i demokrati,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att uppdra åt arbetsförmedlingen att genomföra kurser i
demokrati,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Demokratiutredningen förutsättningslöst skall utreda hur stor
inverkan opinionsundersökningar har på väljarna.

Stockholm den 26 oktober 1998
Yvonne Ruwaida (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)