Introduktionsutbildning för nyanlända flyktingar och invandrare

Motion 2007/08:A235 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning för nyanlända flyktingar och invandrare.

Motivering

Undersökningar har visat att svenskarnas attityder gentemot invandrare och flyktingar i huvudsak är mycket positiva. I Uppsala universitets mångfaldsbarometer svarar nära 80 procent att de har goda erfarenheter av nära kontakter med invandrare. Men på samma gång svarar också 80 procent av de tillfrågade att invandrarna har ett ansvar att anpassa sig till vårt lands vanor. Detta pekar på en viktig aspekt av interaktionen mellan svenskar och invandrare i landet idag. De senaste åren har just kulturella skillnader kommit alltmer i fokus. Frågor som Muhammedteckningar och rondellhundar har belyst värderingsskillnader mellan västvärlden och främst den islamiska världen. Behovet av en dialog mellan de olika kulturerna för att kunna undvika konfrontationer har vuxit sig allt starkare. Vare sig det gäller händelser med världspolitiska implikationer eller mer vardagliga, men inte desto mindre viktiga, saker som arbetsgivares attityder till arbetssökande med slöja.

En viktig insats på detta område kan göras när det gäller introduktionsutbildningen för nyanlända flyktingar och invandrare. Regeringen har redan lagt förslag som syftar till att förbättra integrationen, såsom en förbättrad svenska för invandrare (sfi) och en tydligare koppling till arbetslivet. Detta borde även kunna kompletteras med ett nationellt program för nyanlända där fokus ligger på att skapa en förståelse kring svensk kultur och svenskt samhällsliv. Att sätta in dessa åtgärder direkt när invandrare och flyktingar kommer till landet borde kunna lägga grunden till en fruktbar dialog mellan kulturerna. Inte minst borde det kunna ge de nyanlända viktiga verktyg för att förstå och komma in i det svenska samhället.

Stockholm den 27 september 2007

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-28 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)