Investera i en framtida sydostkustbana

Motion 2017/18:97 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda en satsning på Sydostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kalmar län har under mer än ett sekel mer och mer framstått som en avfolkningsbygd trots sitt läge i södra Sverige. Befolkningsutvecklingen i Kalmar län har varit stagnerad under lång tid, och år 1875 hade Kalmar län en befolkning på ca 239 000 invånare. Idag, nästan 140 år senare, har befolkningen sjunkit till drygt 234 000 invånare. Som jämförelse kan grannlänen Jönköping och Kronoberg nämnas, där befolkningen i Kronoberg ökat från ca 165 500 till ca 187 000 invånare under samma tidsperiod och befolkningen i Jönköpings län ökat från ca 188 500 till 342 000 invånare.

Givetvis finns det många olika anledningar till den stora skillnaden i befolkningsutveckling, men en stor och bidragande orsak till denna utveckling kan härledas till den skillnad i infrastruktur som råder i de olika länen. I Kronobergs och Jönköpings län finns både E4:an och stambanan som passerar genom länen, vilket utan tvivel har haft stor påverkan på utvecklingen.

Den absolut vanligaste negativa kommentar som hörs av befolkningen, företagare, organisationer, turister och inte minst politiker i Kalmar län är de dåliga förbindelserna från och till samt inom vårt län. Detta gäller också i väldigt stor utsträckning för många gotlänningar och turister som väljer att resa med färjan mellan Oskarshamn och Visby.

Kalmar län har behandlats styvmoderligt när det gäller större infrastruktursatsningar. Ölandsbron är det sista större infrastrukturprojekt som genomförts i Kalmar län och den byggdes för ca 40 år sedan.

När det gäller vägprojekt sker en viss uppgradering av E22:an men det saknas en helhetssatsning på nödvändiga uppgraderingar i infrastrukturen.

När det gäller satsningar på järnvägen så saknas det i princip helt och hållet järnvägsprojekt i Kalmar län, vilket är mycket förvånande med tanke på de fördelar järnvägen erbjuder, inte minst när det gäller miljön. På infrastrukturkartan över Sveriges järnvägar är sydöstra Sverige en vit fläck och så tycks det också förbli sett till de projekt som planeras.

Det behövs satsningar för att knyta samman och förstärka de arbetsmarknadsregioner som finns i sydöstra Sverige, där rimliga pendlingstider är en väldigt avgörande variabel. Regionförbundet i Kalmar län har även tidigare vid flera tillfällen utrett frågan om förbättrade kommunikationer med tåg och pekat på att en sådan satsning kan ge mycket goda konsekvenser för den regionala och interregionala arbetsmarknaden på lång sikt. Sydostkustbanan skulle utan tvivel bli ett startskott för en sådan mycket positiv utveckling av denna region i sydöstra Sverige.

Det är dags att våga tänka nytt och tänka lite större. Mot bakgrund av det anser jag att det är dags att börja utreda och planera för en ny kustjärnväg genom sydöstra Sverige.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)