Israels ockupation av Palestina

Motion 2006/07:U227 av Hans Linde m.fl. (v)

av Hans Linde m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i alla tänkbara internationella forum bör agera för en självständig palestinsk stat bestående av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige – med hänvisning till den israeliska statens brott mot de mänskliga rättigheterna – inom EU bör verka för att EU river upp EU:s handelsavtal med Israel.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör agera gentemot FN:s säkerhetsråd och kräva att man via säkerhetsrådet väcker frågan om en utredning om Israels folkrättsvidriga krig mot Libanon hos Internationella brottmålsdomstolen.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör upphöra med all import av krigsmateriel från Israel.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i EU och FN bör verka för att Israel följer FN:s resolutioner och lämnar de ockuperade områdena.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige på alla områden och i alla internationella forum bör agera för en icke-våldslösning av konflikten mellan Israel och Palestina.

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i alla internationella forum bör verka för att Israel måste avveckla sina kärnvapen och underteckna icke-spridningsavtalet.

 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka för att den mur som rests på palestinsk mark mellan Israel och Palestina rivs.

 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom EU kraftfullt bör verka för att isoleringen av Gaza upphör.

 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom EU bör verka för att EU:s blockad av den palestinska regeringen upphör.

 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka för att EU inleder samtal med den palestinska regeringen.

2Israels brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter

Mer än någonsin utgör staten Israel ett brohuvud för USA i Mellanöstern. Liksom USA ställer man sig över folkrätten. Israel ockuperar i strid med folkrätten sedan snart 40 år ett annat folks territorium. På detta folks territorium har man i strid med folkrätten upprättat bosättningar för sin egen befolkning. I strid med folkrätten har Israel på ett annat folks territorium byggt en mur mellan Israel och de ockuperade områdena på ockuperad mark. I strid med de mänskliga rättigheterna har man förföljt, trakasserat och diskriminerat befolkningen. Israel har genomfört utomrättsliga avrättningar av ledare för organisationer som bekämpar den folkrättsvidriga ockupationen. I strid med de mänskliga rättigheterna tillämpar man under beteckningen ”skärpta förhör” tortyr som förhörsmetod. I strid med folkrätten har man gått till brett anfall mot ett grannland. Genom dessa brott och andra förbrytelser har den israeliska staten kränkt och förnedrat befolkningen i det ockuperade Palestina.

Den enda vägen bort från brotten mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna och det alltmer uppskruvade våldet är skapandet av en självständig palestinsk stat bestående av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem. Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna.

EU har ingått ett handelsavtal med Israel. I detta handelsavtal liksom i andra handelsavtal som EU sluter ingår klausuler som rör mänskliga rättigheter. EU:s handelspartners förbinder sig att respektera de mänskliga rättigheterna. Det är uppenbart att den israeliska staten på åtskilliga punkter bryter mot vad avtalet föreskriver. Därför bör Sverige i EU verka för att detta avtal med Israel rivs upp. Detta vill vi att riksdagen skall ge regeringen till känna.

Ett annat folkrättsbrott av Israel begicks i augusti 2006 när man gick till anfall mot grannlandet Libanon. (Om Israels krig i Libanon, se motion 2006/07:U206. När det gäller Israels anfallskrig mot Libanon bör den svenska regeringen agera gentemot FN:s säkerhetsråd och kräva att man via säkerhetsrådet väcker frågan om en utredning om Israels folkrättsvidriga krig mot Libanon hos Internationella brottmålsdomstolen. Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

3På folkrättsbrott följer terrordåd

Den långa ockupationen och den förnedrande behandlingen som den palestinska befolkningen varit utsatt för alltsedan fördrivningen 1948 och därefter ockupationen sedan 1967 har resulterat i desperation hos en del av den palestinska befolkningen, vilket har medfört att motståndet mot ockupationen inte bara tagit sig uttryck i ett ockuperat folks rätt att genom väpnad kamp bekämpa ockupationsmakten utan också i terrorhandlingar som självmordsbombningar som drabbat den israeliska civilbefolkningen. I västmedia framstår det som om motståndet mot ockupationen endast består av självmordsbombare som attackerar civila. Den största delen av det palestinska motståndet består dock i angrepp på den israeliska ockupationsmaktens militära övermakt, som oftast svarar med våldsam repression, vilket framgår av att det är ungefär tre gånger fler palestinier än israeler som blivit offer för den våldsspiral som följer av den illegala ockupationen.

Palestiniernas desperation har utnyttjats av cyniska politiska krafter som använt den för sina egna syften. Desperationen har inte bara utnyttjats av Irak under Saddam Hussein och av det fundamentalistiska Iran. Terrorhandlingar, även om de är sprungna ur desperation, är kontraproduktiva och gynnar inte det palestinska folkets sak. De har använts av USA för att rättfärdiga ”kriget mot terrorismen”, vilket inneburit ett bakslag för kampen för mänskliga rättigheter i hela världen.

När det gäller den svenska hållningen i den israelisk-palestinska konflikten måste det stå fullständigt klart att mänskliga rättigheter och internationell rätt är den övergripande och överordnade målsättningen.

Förutom att Israel är den starkaste militärmakten i Mellanöstern är Israel också en stor exportör av krigsmateriel – den femte i världen. Även Sverige importerar krigsmateriel från Israel. Sverige har även låtit Israel testa krigsmateriel i Sverige – exempelvis obemannade flygplan. I den svåra och djupa konflikt som råder i Israel–Palestina och med grannländerna torde alla typer av militärt samarbete och utbyte oavsett om det handlar om import eller export av krigsmateriel anses vara otillständigt. Det strider mot det svenska regelverket att exportera krigsmateriel till Israel. Sverige bör inte heller importera krigsmateriel från Israel. Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

4Israels roll i Mellanöstern

Konflikten mellan Israel och Palestina är av avgörande betydelse för utvecklingen i hela regionen. Alla länder och folk i området berörs av vilket förlopp konflikten får och hur palestinierna behandlas. Såsom konflikten i dag hanteras av den israeliska regeringen och USA uppfattas den av många i arabvärlden som skymfande av alla arabiska folk. I Mellanöstern där religionen spelar en större roll än i det sekulariserade väst uppfattas dagens hantering av den israelisk-palestinska konflikten som en kränkning av världens muslimer – moderata såväl som fundamentalister.

För att fred i Mellanöstern skall uppnås måste den längst pågående konflikten i regionen, den mellan Israel och Palestina, lösas. Den enda vägen ut ur den konflikten är att Israel följer FN:s resolutioner och lämnar de ockuperade områdena. Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

Sverige måste på alla områden och i alla internationella forum agera för en icke-våldslösning av konflikten mellan Israel och Palestina. Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

Israel har inte undertecknat icke-spridningsavtalet om kärnvapen. Israel måste avveckla dessa vapen och underteckna icke-spridningsavtalet. Det blir svårt att kräva av Iran att avstå från att utveckla kärnvapen om Israel tillåts att ha sina kvar. Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

Israel måste även rasera den mur som rests på palestinsk mark mellan Israel och de ockuperade palestinska områdena. Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

5Isoleringen av Gaza, Hamas och EU:s politik

Israel gjorde ett stort nummer av att man avvecklade de israeliska bosättningarna i Gaza och ingav hoppet om att detta var ett första steg mot att man på något sätt kanske avsåg att upphöra med ockupationen av palestinska områden.

Detta har dock visat sig vara en falsk förespegling. Israel lämnade visserligen sina bosättningar i Gaza, men tog snart tillfångatagandet av en israelisk soldat som förevändning för att isolera Gaza från omvärlden, förstöra infrastrukturen i området så omsorgsfullt att den palestinska befolkningen led brist på det viktigaste – elektricitet, vatten och mat. Gaza förvandlades till ett jättelikt fängelse eller koncentrationsläger. Befolkningen överlever i dag endast tack vare det man kan få av utländska hjälp- och biståndsorganisationer.

Särskilt svår blev situationen i Gaza efter det palestinska valet i januari 2006 då det visade sig att Hamas var valets segrare. Orsaken till Hamas seger kan sökas dels i att organisationen haft ett omfattande och välorganiserat socialt arbete bland den palestinska befolkningen, dels i att en stor del av den palestinska befolkningen tröttnat på Fatahs korrumperade styre av den palestinska myndigheten. Det bör för övrigt poängteras att valet var exemplariskt genomfört enligt de valobservatörer som fanns på plats.

I det läget, när Hamas på fullt demokratisk väg i ett exemplariskt genomfört politiskt val kommer till makten, bestämmer sig EU för att man inte skall tala med den nya palestinska regeringen. Och man fattar beslutet innan den nya regeringen ens förklarat vilken politik man kommer att föra. Man ställer kravet att Hamas skall erkänna Israels rätt att existera som stat. Av Israel kräver man inget motsvarande, trots att Israel sedan 40 år ockuperar Palestina.

Att inte ens samtala med andra vars uppfattning man inte delar är ett av de allvarligaste misstag en politiker kan begå, menar i dag flera erfarna politiker som James Baker, Jimmy Carter m.fl. Att förklara att man inte skall tala med en motståndare redan innan denne sagt vad han har att säga måste i så fall anses vara ett ännu större misstag – det måste vara en dumhet.

Sverige bör inom EU kraftfullt verka för att isoleringen av Gaza upphör. Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

Sverige bör i EU verka för att EU:s blockad av den palestinska regeringen upphör. Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

Sverige bör verka för att EU inleder samtal med den palestinska regeringen. Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 oktober 2006

Hans Linde (v)

Marianne Berg (v)

Jacob Johnson (v)

Kalle Larsson (v)

Lena Olsson (v)

Pernilla Zethraeus (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)