IT-ceum och Sverige som IT-nation

Motion 2005/06:Kr361 av Yvonne Andersson och Sven Brus (kd)

av Yvonne Andersson och Sven Brus (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma IT-ceum som en del av bevarandet av det svenska kulturella arvet.

Motivering

I ett samarbete mellan Marknadsbolaget i Linköping och Linköpings universitet drivs sedan drygt tre år ett projekt för att skapa ett svenskt datamuseum i Linköping. Projektet finansieras för närvarande med ett anslag från Westman-Wernerska stiftelsen och har även erhållit stöd av Saab. Det har dock på grund av sin svaga ekonomi inte haft möjlighet att expandera i den utsträckning som det borde. Det är därför synnerligen viktigt att museet ses som en del av bevarandet av vårt svenska kulturella arv. Genom att kontinuerligt samla de delar som svarar mot olika faser i teknikutvecklingen kan historia skapas och förståelse uppnås om den tekniska utvecklingen och dess konsekvenser för samhällsutvecklingen.

Representativitet, historisk återblick och dåtid-nutid-framtid har varit ledande principer för de utställningar som visats på centret. Lika viktigt är kopplingen till de starka samhällsförändrande krafter som datatekniken innehåller samt den betydelse som enskilda individer haft i denna utveckling.

En viktig aspekt av projektet är att stärka kunskapen om Sveriges långa tradition inom datateknikområdet, att stimulera ungdomar till studier inom naturvetenskap och teknik och att förmedla en bättre (själv)bild av Sverige som IT-nation.

Det långsiktiga syftet med projektet är att skapa en nationell kulturinstitution som kan ges ett specifikt uppdrag att bevara, dokumentera och gestalta dator- och informationsteknikens utveckling. Det ska i denna rymmas såväl en publik museiverksamhet, en pedagogisk eller kunskapsförmedlande verksamhet som datahistorisk forskning.

Stockholm den 5 oktober 2005

Yvonne Andersson (kd)

Sven Brus (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)