Jämlik förskola i hela landet

Motion 2020/21:2083 av Elin Gustafsson (S)

av Elin Gustafsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur förskolan kan bli mer jämlik i hela landet utifrån vikten av att alla barn går i förskola, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Förskolan är grundläggande i ett jämlikt samhälle. Den lägger grunden för det livslånga lärandet och har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag i att utjämna förutsättningar för barnens fortsatta utveckling. Undersökningar visar att förskolan bidrar långsiktigt till barnens utbildningsnivå och minskar beroendet av transfereringssystem, särskilt för tjejer och barn med en mamma som har låg utbildningsnivå. Men för att förskolan fullt ut ska kunna fullfölja detta uppdrag och arbete måste den tillgängliggöras för alla barn och utgå fullt ut från att alla barn är olika och har olika behov.

De flesta barn går redan idag i förskola; enligt SCB var andelen som gick i förskola hösten 2019 knappt 50 procent bland 1åringar, 89 procent bland tvååringar och 94 pro­cent bland 3–5-åringar. Andelen barn som går i förskola har också ökat de senaste åren och andelen barn i pedagogisk omsorg har minskat. Men för att möjliggöra för alla barn att få den bästa starten på ett livslångt lärande behöver vi se över möjligheterna för en obligatorisk förskola från 2års ålder. Det är även viktigt att se över möjligheterna att som vårdnadshavare ha rätt till barnomsorg vid kvällar, lov och helger. Alla vårdnads­havare arbetar inte samma arbetstider och idag läggs därför stort ansvar på någon annan närstående att ta hand om barnen vid de tider vårdnadshavaren måste arbeta och kommu­nen inte erbjuder barnomsorg. Det varierar kraftigt idag hur kommunerna erbjuder och ansvarar för detta. Förskolan behöver också ses över med syftet att bli avgiftsfri precis som skolan. Detta med hänsyn till förskolans viktiga pedagogiska roll att rusta alla barn inför ett livslångt lärande där inte familjens ekonomiska situation eller bakgrund ska av­göra det enskilda barnets möjligheter att utvecklas fritt.

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)