Jämställd ekonomi - gender budgeting

Motion 2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut bör jämställdhetsprövas och analyseras utifrån hur de gynnar eller missgynnar det underrepresenterade könet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att högskolor och universitet bör erbjuda jämställda studiemiljöer som profilering och konkurrensfördel och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att entreprenöriellt skapande och utveckling bör ges en framträdande roll inom vård- och lärarutbildningar och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den finansiella sektorn bör utveckla policyer för att motverka särbehandling av företagare utifrån kön och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verkningsfulla incitament bör utvecklas för att utjämna könsfördelningen i bolagsstyrelser och fördela den ekonomiska makten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet verkar för ett jämlikt och jämställt samhälle, fritt från diskriminering. Alla människors lika värde och rättigheter får endast inskränkas av andra människors fri- och rättigheter. Ingen har rätt att hindra någon från att nå sin fulla potential, göra sin röst hörd och sätta avtryck i yrkeslivet, vetenskapen, affärslivet, konsten, politiken och vardagslivet.

För att detta skall bli verklighet behöver maktstrukturer brytas upp. Framförallt måste män lämna plats åt kvinnor och i vissa sammanhang ska män släppas in i kvinnliga strukturer. Samtidigt behöver kvinnor tidigt medvetandegöras om sin egen kraft och förmåga så att de med full kraft är beredda att inta positioner där de ges möjlighet till makt och inflytande. Män och kvinnor ska uppmuntras att stödja varandra i vardagslivet, yrkeslivet och näringslivet.

Gender budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna? Det är grundläggande frågor i ett gender budgeting-arbete. Budgetprocesser inom stat, landsting/regioner och kommuner bör utformas så att metoder för gender budgeting tillämpas. I årsberättelser och övrig budgetuppföljning i offentlig sektor skall utfall framgå utifrån gender budgeting.

 

 

Ola Johansson (C)

Rickard Nordin (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Granskad: 2019-09-24 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)