Jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd

Motion 2021/22:1336 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)

av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till lagstiftning för att säkerställa att utbetalningar av ekonomiskt bistånd delas lika mellan de vuxna i hushållet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det har vi blivit genom målmedvetet reformarbete som bland annat gett kvinnor möjlighet att delta på arbetsmarknaden på samma villkor som män och som därigenom inte längre är beroende av en man för sin försörjning.

Vi vet dock att många kvinnor fortfarande är långt ifrån att kunna känna sig vare sig självständiga eller ekonomiskt oberoende. Därför är det också av allra yttersta vikt att kommuner inte bidrar till att kvinnor blir eller förblir osjälvständiga.

Det är fortfarande stora skillnader på hur kommuner hanterar utbetalning av ekonomiskt bistånd. I flera kommuner är normalfallet att utbetalning av ekonomiskt bistånd sker till en person, oftast den som är äldst i hushållet, vilket i en tvåkönad relation, företrädesvis är mannen. I vissa särskilda fall, i familjer där socialkontoret har kännedom om att det förekommit våld eller andra försvårande omständigheter kan hushållet delas och biståndet fördelas mellan två parter, men detta görs då i undantagsfall, inte regelmässigt.

Att lämna ett destruktivt förhållande, misshandel eller hedersförtryck är oerhört svårt, och utan möjlighet att förfoga över en egen ekonomi är det näst intill omöjligt. Detta är inget som någon kommun i vårt land ska bidra till, vare sig av okunskap eller obetänksamhet. Alla människor och alla kvinnor ska vara fria och ha möjlighet att själva besluta över sina liv. Att ha möjlighet att förfoga över sin egen ekonomi är själva grunden till detta.

Diana Laitinen Carlsson (S)

Carina Ödebrink (S)

Johanna Haraldsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)