Jämställd vård

Motion 2006/07:So255 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställd vård.

Motivering

Vården måste bli mer jämställd än vad den är i dag. Ett kvinnoperspektiv saknas. Kvinnor och män har olika behov av vård och behandling men naturligtvis ska den ges på rättvisa villkor. Den högspecialiserade vården gynnar män. Likaså visar undersökningar att också vardagligare vård fördelas ojämlikt. Alltför mycket av vården har ett manligt perspektiv. Ett exempel är kvinnors övergångs- och klimakteriebesvär som inte uppmärksammas i den utsträckning som är motiverat med hänsyn till den stora grupp som berörs.

Varje landsting bör upprätta en handlingsplan för hur statistikredovisningen kan förbättras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta är angeläget eftersom statistiken ligger till grund för kunskap om de faktiska förhållandena och därmed också för hur förändringar ska kunna genomföras.

Regeringen bör därför ta initiativ till att i det fortsatta arbetet för en bra sjukvård och i dialog med bland andra landstingen ägna mer uppmärksamhet åt den jämställda vården.

Stockholm den 23 oktober 2006

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)