Jämställdhet

Motion 2007/08:A308 av Lars U Granberg (s)

av Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett jämställt samhälle.

Motivering

Dagens samhälle är inte jämställt, även om det har hänt mycket under de senaste åren. Andelen kvinnor på ledande poster inom offentlig sektor har ökat, men inom det privata näringslivet och i bolagsstyrelser är de avsevärt färre än män. Vid val till olika politiska uppdrag är det idag vanligt att allt fler partier har lika många kvinnor som män representerade.

I arbetslivet visar sig skillnaden mellan könen med att kvinnor har deltidsanställningar oftare, lägre löner än män, sämre arbetsmiljö och bristande möjlighet till kompetensutveckling oftare än män. Detta får som konsekvens en lägre ersättning vid arbetslöshet eller sjukdom och på sikt en lägre pension, vilket gör att kvinnorna har sämre ekonomiska förutsättningar till ett självständigt liv än männen.

Därför måste vi enträget fortsätta kampen att undanröja de skillnader och orättvisor som beror på kön. Vi har en stor uppgift att skapa ett samhälle där möjligheter och karriär är lika för alla oavsett kön.

Det handlar bland annat om frågor som rör unga flickors hälsa. Vi måste fortsätta kämpa för kvinnofrid. Vi måste bli bättre på att utforma den fysiska miljön så att kvinnor kan vistas ute på ett tryggt och säkert sätt. Vi måste också göra det möjligt för fler kvinnor att ta steget till framträdande maktpositioner. Vi måste försöka skapa fler tvåkönade arbetsplatser, där både mäns och kvinnors kompetens tas tillvara.

Det största problemet fortfarande är att det är kvinnor som tar huvudansvaret för hem och barn. Detta förhållande gör att många kvinnor drar sig för att också ta på sig krävande uppdrag i yrkeslivet. Vi måste därför aktivt fortsätta bearbeta attityder och värderingar i förskola och skola.

Jämställdhetsfrågan måste stå högt upp på den politiska dagordningen också i fortsättningen.

Stockholm den 27 september 2007

Lars U Granberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)