Järnväg Göteborg–Oslo

Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att få dubbelspår på järnvägen hela sträckan i korridoren Oslo–Göteborg–Köpenhamn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pendlingen mellan länder i Norden är störst mellan Sverige och Norge. Det är drygt 28000 svenska pendlare som har sin huvudsakliga inkomst i Norge och till det kommer lika många deltidspendlare. I korridoren Oslo–Göteborg–Köpenhamn bor 8miljoner människor. Här finns både näringsliv, arbetsmarknad, kultur och dynamiken i att det är gränsland som ger förutsättningar för ett kapacitetsstarkt och högkvalitativt järnvägsnät. Ett järnvägsnät som binder samman människor och verksamheter och med det skapar en stark och internationellt konkurrenskraftig tillväxtregion. För en hållbar utveckling i en tillväxtregion krävs förutsättningar för att transportera både gods och personer på järnväg.

För Sverige som ett särskilt handelsberoende land är det nödvändigt att verka för en god internationell tillgänglighet. En mycket stor del av vårt handelsutbyte sker med Norge, Danmark och Tyskland. Nämnda stråk sammanfaller också i stor utsträckning med behoven att bygga ut infrastrukturen för både godstransporter och snabba personresor. Att flytta gods från lastbil till järnväg har stora miljömässiga fördelar och järnvägspendlare minskar miljöpåverkan – men för det krävs järnvägsnät. 

Det är ett tydligt nationellt/skandinaviskt intresse att verka för en utveckling av denna tillväxtregion, bland annat genom samplanering och prioritering över lands­gränserna. Trafikverket jobbar efter att man har ett tydligt uppdrag att planera för utbyggnad/förbättring av sträckningen Öxnered–norska gränsen. Det kommer att innebära vissa utredningar som ska ligga som grund för revidering av nationella infraplanen 2022. Ett litet men ändå viktigt steg vore att i olika offentliga sammanhang börja behandla väg- och järnvägskorridoren mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn som ett enda sammanhängande, skandinaviskt stråk. Men framför allt behövs en tydlig viljeinriktning och konkreta åtgärder och initiativ från regeringarnas sida för att få till stånd ett samordnat agerande för en utbyggnad speciellt av järnvägssystemet. Ett första steg vore att få till stånd mötesspår för att öka kapaciteten. 

Norska regeringen har gett det norska Jernbaneverket i uppdrag att utreda sträckan Oslo–Göteborg med fokus på flaskhalsen i nuvarande sträckning mellan Halden och Öxnered. Den har även fastställt en tidsplan för utbyggnad till dubbelspår på den norska sidan. Det är viktigt att även den svenska regeringen prioriterar frågan om dubbelspår mellan Öxnered och Halden för att få till stånd korridoren Oslo–Göteborg–Köpenhamn. Detta bör ges regeringen tillkänna. 

Annika Qarlsson (C)

Fredrik Christensson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)