Järnvägen i Fyrbodal

Motion 2017/18:592 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna att utveckla järnvägstrafiken inom Fyrbodal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Fyrbodalsområdet mellan Vänern och västkusten och mellan Värmland och Göta älvs dalgång är det stora brister inom järnvägsnätet. Området gränsar till Norge, vilket har inneburit att historiskt så har inte staten satsat på järnvägen. Vi måste se till så arbetspendling och andra resor med tåg ökar samt att gods flyttas över från väg till järnväg.

Förutsättningarna för ökat kollektivt resande är goda om staten underlättar pendling på järnväg. Det är viktigt både för miljön och den lokala ekonomin.

En väl utvecklad Bohusbana underlättar pendeltrafiken och knyter samman Göteborg–Uddevalla–norra Bohuslän. Bohusbanan har framtiden för sig och är en viktig del i att stärka hela Bohuslän som arbetsmarknadsregion. Det är också viktigt att koppla samman Bohuslän med Göteborgsområdet, för att dra nytta av den tillväxtkraft som finns där. Den norra delen har varit omdiskuterad, men kan utvecklats positivt och X2000-tågen till Strömstad har blivit en riktig fullträff. Detta har betytt mycket positivt både för boende och för turister. Ombyggnaden av Göteborgs station ger också helt nya möjligheter för pendeltågstrafiken, framför allt avseende turtäthet. Vi vill utveckla trafiken på Bohusbanan. Restiderna måste kortas, bara genom investeringar och en utveckling av trafiken kommer fler att välja att ta tåget framför bilen.

De stora kapacitetsbristerna på Västra stambanan in mot Göteborg ökar för varje år och det är ofta stora förseningar. För att öka flexibiliteten och höja kapaciteten på järnvägssystemet mot Göteborgs central och mot Göteborgs hamn bör man bygga dubbelspår på sträckan Herrljunga–Vänersborg–Öxnered–Uddevalla. Under de ofta uppkomna störningarna på Västra stambanan som till exempel 3 september 2017 kördes X 2000 från Göteborg till Stockholm den vägen. Med otaliga stopp då det är enkeldrift på denna bana. Om staten bygger ut denna sträckning kommer det även att vara positivt för de varuproducerande näringarna, hamnarna och besöksnäringarna.

Det är viktigt att skapa större arbetsmarknadsregioner som ger befolkningen möjlighet att pendla över långa avstånd. Det är också så att Norge är en viktig arbetsmarknad för många. Företag är beroende av effektiva varutransporter som också är miljövänliga.

Dagens järnvägsnät hindrar tillväxt och samarbete över gränsen. Norge är vår viktigaste handelspartner och det går mycket gods på lastbil i synnerhet på E6 och E45 samt på länsvägarna som kunde gå till och från Norge på järnvägen.

Göteborgs hamn utvecklas alltmer till en viktig hamn för Osloområdet, vilket leder till fler transporter på väg eftersom järnvägen har för dålig kapacitet. De ökande lastbilstransporterna innebär att trafiksäkerheten och miljömålen om minskade utsläpp av växthusgaser blir allt svårare att uppnå.

Det är viktigt att den svenska regeringen också möter upp och förbereder för ett gränsöverskridande dubbelspår på sträckan Öxnered–Kornsjö. Det blir i så fall en fortsättning på dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered. En upprustning av en del av denna bana kommer också att förbättra trafiken och godsflödena mot Värmland och Bergslagen.

Infrastrukturplaneringen måste få ett mer gränslöst tänkande när det gäller hur människor reser och inte minst perspektivet hur godset transporteras. Hotet är att om inget görs kommer det att bli ännu fler godstransporter på väg.

Möjligheten att bygga omlastningsstationer vid järnvägarna inom Fyrbodal bör också utredas för att överföra mer gods till järnväg. En koppling till hamnverksamheten inom området är också viktig.

Jörgen Hellman (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

Paula Holmqvist (S)

Peter Johnsson (S)

Petra Ekerum (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)