Järnvägen Nässjö–Halmstad

Motion 2013/14:T345 av Emma Carlsson Löfdahl och Jan Ertsborn (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl och Jan Ertsborn (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om framtiden för järnvägslinjen Nässjö–Halmstad.

Motivering

”Entreprenörsregionen” är ett samlande begrepp för den region som består av elva kommuner i fyra län med tyngdpunkt i sydvästra Småland och södra Halland. Näringslivet i regionen har avsevärda kontakter och utbyte med företag i omvärlden såväl i Sverige som internationellt. Industrin i regionen (inklusive Nässjö och Jönköping) är stark och produktionskraftig.

Regionen präglas av mycket god uthållighet och stor entreprenörsanda, vilket bland annat har tagit sig uttryck i en förvärvsfrekvens som är betydligt högre än riksgenomsnittet. Entreprenörsregionen har varit framgångsrik trots att det finns uppenbara brister i infrastrukturen när det gäller både väg och järnväg. Järnvägen mellan Nässjö och Halmstad spelar en betydelsefull roll för regionens framtidsutsikter.

Järnvägsförbindelsen mellan dessa orter är central vad avser både godstransporter och persontransporter. Längs linjen ligger åtskilliga företag som har behov av effektiva och säkra transporter för att exempelvis kunna nå ut med sina produkter till kunder i omvärlden. Halmstad hamn har en stor betydelse för Nissandalgångens industrier; hamnen bedöms ha goda framtidsmöjligheter.

Men linjen Nässjö–Halmstad är också viktig för transporter av människor. Utan en väl fungerande järnvägsförbindelse försvåras den arbetspendling som är viktig, inte minst i ett långsiktigt perspektiv, för regionens attraktions- och tillväxtkraft. Förbindelsen håller i dag på olika sträckor inte tillräckligt hög kvalitet, till exempel i fråga om hastighet. Det är ett problem som måste få en tillfredsställande lösning.

Sammantaget finns det, enligt vår mening, betydande skäl att slå vakt om och utveckla Nässjö–Halmstad som järnvägsförbindelse för såväl gods- som persontransporter i framtiden.

Stockholm den 26 september 2013

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)