Jäv

Motion 1998/99:Ju806 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)
Det har med all tydlighet framkommit till mig att människor
känner en oro över att de inte kunnat förvissa sig om en
korrekt bedöming inom rättsväsendet.  Människor som
kommer i kontakt med rättsväsendet ska inte behöva tvivla
på att andra hänsynstaganden än fakta haft en avgörande
betydelse för utgången av målet.
Lagstiftaren har beaktat att en beslutsfattare i sin tjänsteutövning kan kom-
ma att låta sig styras av ovidkommande hänsyn eller, annorlunda uttryckt, att
beslutsfattaren inte är opartisk eller att risk för partiskhet föreligger. En
sådan situation kan uppkomma när saken rör någon eller något som på ett
eller annat sätt ligger inom beslutsfattarens intressesfär. Det kan vara fråga
om ett ärende eller ett mål som gäller en granne, en medlem i samma
idrottsklubb, en bilreparationsfirma som anlitats i många år, närbutiken, en
lärare i dotterns klass, en nära bekant till svärföräldrarna etc. För att om
möjligt förhindra partiska beslut samt, inte minst, allmänhetens misstankar
om att beslut, oavsett om det förhåller sig så, kan ha fattats på icke opartisk
grund, har lagstiftaren lagt fast jävsbestämmelser av olika slag. Bestäm-
melserna innebär i stort att den som är jävig inte får besluta/döma i det
aktuella ärendet eller målet eller överhuvudtaget delta i handläggningen, att
denne självmant skall förklara sig jävig samt att den som saken rör äger
åberopa jäv mot beslutsfattaren. Upptäcks jävet först i eferhand, kan beslutet/
domen ogiltigförklaras.
Bestämmelser om jäv för de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstol-
arna och förvaltningsmyndigheterna finns intagna i rättegångsbalken, förvalt-
ningsprocesslagen respektive förvaltningslagen.
Syftet med jävsbestämmelserna kan bland annat sägas vara att garantera en
tillfredsställande yrkesetik hos beslutsfattarna, samt att säkerställa att det
är
utom tvivel att ett beslut fattats utan otillbörliga hänsyn. Idag är det dock
inte
så i alla situationer och mål. Det är nödvändigt att samhället skaffar sig en
tydligare policy på området än idag. Är en domare jävig om någon som är
inblandad i en rättegång tillhör samma rotaryklubb? Är det lämpligt att
regeringsråd och justitieråd tillhör ordenssällskap med uttalade lojalitets-
löften till varandra? Är det lämpligt att advokaten som anlitas som försvarare
är medlem i samma ordenssällskap som åklagaren? Nej, jag anser inte det
och anser därför att en översyn är nödvändig.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en översyn av den nuvarande lagstiftningen, tillika tillämpningen,
som reglerar beslutsfattares ovidkommande hänsyn i sin tjänsteutövning, s.k.
jäv.

Stockholm den 10 oktober 1998
Carina Hägg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)