Jönköping University som universitet

Motion 2021/22:1534 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

av Carina Ödebrink m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Jönköping Universitys betydelse för regionens ekonomiska tillväxt, utveckling och välfärd samt att överväga att lärosätet får universitetsstatus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårt land står inför stora utmaningar att, i konkurrens med andra, kunna producera värden som innebär att förutsättningarna för att kunna bibehålla och utveckla vårt välfärdssamhälle stärks. Ekonomisk tillväxt är regional till sin karaktär och gynnas av tillgång till kompetens. Med tanke på detta är det viktigt att forsknings- och utbildningspolitik kopplas samman med regional- och näringspolitiska målsättningar. Utifrån detta är det därför glädjande att regeringen fortsätter utbyggnaden av antalet högskoleplatser inom kunskapslyftet – något som tillsammans med tidigare satsningar inom kunskapslyftet innebär att drygt 700 platser kommer att ha tillförts Jönköpings University. I budgetpropositionen för 2022 aviserar regeringen en fortsatt utbyggnad av kunskapslyftet samt införandet av ett nytt offentligt omställningsstudiestöd som ska införas 2023.

I dag har vi tre storstadsregioner i landet som växer, men en stor del av svenskt näringsliv och offentliga verksamheter finns i andra regioner runt medelstora kommuner. Jönköpings län är, efter de tre storstäderna, Sveriges fjärde största exportlän med Jönköpings kommun som den tionde största kommunen i landet. För att stimulera den ekonomiska tillväxten i denna region är det väsentligt att ha hög kvalitet i forskning, och det finns inget som talar för att forskning får lägre kvalitet enbart för att den bedrivs av en mindre högskola. Där forskningsanslagen finns, dit flyttar också duktiga forskare. Med tanke på detta är det positivt att den socialdemokratiskt ledda regeringen i våras presenterade en ny forskningsproposition för 2021-2024 där 3,4 miljarder kronor investeras redan 2022. Totalt innehåller forskningspropositionen 13,6 miljarder i ökade anslag under fyraårsperioden. En viktig princip för att hela landet ska leva är högre utbildning av god kvalitet med ökad jämlikhet mellan lärosäten när det gäller fördelning av resurser till utbildning och forskning.

Jönköpings län är Sveriges sjätte största län och domineras av tillverkningsindustrin, där drygt 25 procent av de sysselsatta arbetar enligt Arbetsförmedlingens rapport över arbetsmarknaden i länet. Inget annat län i Sverige har så hög andel sysselsatta inom industrin. Den långsiktiga uppbyggnaden av forskningskapacitet vid Jönköping University, särskilt inom teknik och IT för små och medelstora företag, är därför en nationell angelägenhet.

Andelen högutbildad arbetskraft i privat sektor i Jönköpings län ligger under det nationella genomsnittet. Detta gäller särskilt inom ekonomi, juridik, IT och teknik. I Jönköpings arbetsmarknadsregion behövs rejäla investeringar i uppbyggnad av näringslivsorienterad forsknings- och lärarkompetens vid högskolan. Sådana satsningar är nödvändiga för att på lång sikt säkra tillverkningsindustrins fortsatta internationella konkurrenskraft genom ökad tillgång på högutbildad arbetskraft och innovationskapacitet.

Tillsammans med fyra andra svenska lärosäten har Jönköping University fått EU-kommissionens godkännande att bilda ett europeiskt kompetenscentrum för social innovation. Hela landet brottas med problem att rekrytera tandläkare. Arbete pågår tillsammans med Region Jönköpings län att starta en modern tandläkarutbildning vid Jönköping University för att säkra kompetensförsörjning och möta behovet av en jämlik tandvård i hela landet.

Jönköping University är ett lärosäte med en unik profil av internationalisering och entreprenörskap. Globalt konkurrenskraftig kunskap och kompetens med lokal handlingskraft bidrar i hög utsträckning till samhällets och länets utveckling. För att stärka regional tillväxt och utveckling krävs fortsatta prioriteringar för att säkra kompetensförsörjningen och stärka människors förutsättningar till arbete utifrån näringslivets behov.

Forskningsanslagen till universitet och högskolor är regional fördelad infrastruktur för näringslivets forsknings- och innovationskapacitet. Vidare är forskningsanslaget en förutsättning för den regionala tillgången till högutbildad arbetskraft. Den nuvarande regionala fördelningen av forskningsanslagen motsvarar inte näringslivets struktur och behov.

Jönköping University står sig väl vid jämförelse jämfört med existerande högskolor och nya universitet vilket tydligt visas i statens fördelning av basanslag i förhållande till prestation. Regeringens satsningar på utbildning och forskning, tillsammans med Jönköping Universitys strategiska arbete som ger stor utväxling för varje skattekrona innebär att lärosätet är väl kvalificerat för universitetsstatus och bör finnas med i regeringens framtida plan för högre utbildning.

 

 

Carina Ödebrink (S)

 

Johanna Haraldsson (S)

Diana Laitinen Carlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)