Jordbruksverket och ansvaret för kampen mot ”mördarsnigeln”

Motion 2008/09:MJ265 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Jordbruksverket ett samlat ansvar för kampen mot mördarsnigeln.

Motivering

Den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) är ett gissel för både jordbruk, trädgårdsnäring, fritidsodlare och turistnäring. Regeringen har under året tagit flera välkomna beslut i frågan, bland annat tillfört Kemikalieinspektionen mer resurser för att granska nya bekämpningsmedel och givit Jordbruksverket i uppdrag att samordna bekämpningen och informationen till jordbruket och trädgårdsnäringen.

Vid samtal med forskare och företrädare för olika intressegrupper i frågan är det tydligt att man har stort förtroende för Jordbruksverket som samordnare i frågan. Problemet är bara att hushållens problem rent formellt ligger utanför Jordbruksverkets ansvarsområde. Detta är olyckligt, eftersom sniglar inte skiljer på privat tomtmark och mark som utnyttjas kommersiellt.

Jag föreslår därför att regeringen ger Jordbruksverket ett tydligt uppdrag att samordna all information och rådgivning kring den spanska skogssnigeln även till privathushåll och fritidsodlare, och därmed får verket det totala ansvaret för frågan även för de samhällssektorer som normalt ligger utanför Jordbruksverkets ansvarsområde.

Stockholm den 19 september 2008

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)