Jordbruksverket

Motion 2008/09:MJ305 av Carina Hägg m.fl. (s)

av Carina Hägg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen skyndsamt redovisar sin avsikt med förändringarna av Jordbruksverkets framtida verksamhet.

Motivering

Jordbruksverket har som förvaltningsmyndighet inom jordbrukets område till uppgift att arbeta effektivt för en konkurrenskraftig och miljö- och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Det har emellertid skett stora förändringar, och fler planeras av regeringen vad gäller Jordbruksverkets framtida verksamhet. Djurskyddsmyndigheten har införlivats med Jordbruksverket samtidigt som antalet arbetstillfällen har minskat. Jordbruksverket är nu föremål för ett antal utredningar. Främst kan nämnas utredningen om myndighetsstrukturen inom livsmedelskedjan och Utredningen av administration, organisering och kontroll av jordbruksstöden, men även den nyss avslutade Veterinärutredningen. En särskild utredare har tillsatts för att göra en översyn av Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Livsmedelsverket och Fiskeriverket. Men det finns ytterligare utredningar om bland annat vilt och vattenbruk som indirekt kan ha en påverkan på Jordbruksverkets verksamhet. Förutom pågående utredningar påverkas Jordbruksverkets verksamhet även av andra omvärldsförändringar, till exempel fortsatta reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Trots detta finns det i dagsläget ingen tillgänglig sammanställd information över vilka utredningar som kan komma att påverka verksamheten vid Jordbruksverket i Jönköping vad gäller antalet årsarbetstillfällen – såväl ökningar som minskningar.

Mot bakgrund av ovanstående är det ytterst angeläget att regeringen skyndsamt redovisar sin slutgiltiga avsikt med förändringarna av Jordbruksverkets framtida verksamhet.

Stockholm den 30 september 2008

Carina Hägg (s)

Göte Wahlström (s)

Helene Petersson i Stockaryd (s)

Margareta Persson (s)

Thomas Strand (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)