Kapaciteten för fordonstrafik över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje

Motion 2017/18:776 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över behovet av att säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under detta riksdagsår kommer riksdagen att behandla och besluta om en nationell plan för transportinfrastrukturen 2018–2021. Det är ett viktigt och svårt arbete där olika behov och önskemål behöver vägas mot varandra i en samlad helhet.

En av de viktigaste aspekterna i sammanhanget är de kapacitets- och sårbarhetsaspekter som finns i dagens transportsystem. Ett robust och tillförlitligt transportsystem förutsätter redundans och en tillräcklig kapacitet. Mot denna bakgrund anser vi att det är anmärkningsvärt att Trafikverket i sitt remissförslag inte har tagit hänsyn till en av de viktigaste och idag mest sårbara delarna i fordonstrafiksystemet. Nämligen att säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik.

Olyckan på motorvägsbron dagen före midsommarafton den 27 juni 2016 illustrerade med all önskvärd tydlighet hur sårbart det svenska vägnätet är över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje. Här möts E4 och E20 i en trång passage som utgör den naturliga till- och frånfarten för Stockholm. När/om denna passage blir helt utslagen kan trafiken ledas om antingen över Saltsjöbron som går parallellt med motorvägsbron, genom Södertäljes stadskärna över Mälarbron, via Strängnäs/Enköping över Hjulstabron på väg 55 och med tillfart norrifrån till Stockholm eller slutligen över Mörkö med färja över Skanssundet. Så länge Saltsjöbron och Mälarbron i Södertälje är i full funktion kan situationen antas vara hanterbar, även om det skulle uppstå mycket stora störningar för såväl persontransporterna som varuförsörjningen. Att så är fallet visar ju förra sommarens händelse. Men om också dessa broar skulle sättas ur spel blev situationen genast mycket allvarlig. Så allvarlig att den sannolikt skulle lamslå delar av Stockholmsregionen.

Vi finner det angeläget att snarast möjligt planera och bygga en ny passage över eller under Södertälje kanal. Det handlar både om att säkra en god kapacitet för trafikförsörjningen till och från de stora industrier som finns i Södertälje, men också om att säkra en god kapacitet för all trafik som ska passera Södertälje i norr- och södergående riktning mot Stockholm.

De senaste årens försämrade säkerhetsläge har åter aktualiserat totalförsvarsplaneringen. Ett robust och redundant trafiksystem är en viktig parameter i detta sammanhang. Saltsjö-Mälarsnittet torde vara en av de mest akuta delar av dagens trafiksystem som behöver åtgärdas ur ett säkerhets- och sårbarhetsperspektiv.

Ingela Nylund Watz (S)

Leif Nysmed (S)

Serkan Köse (S)

Yilmaz Kerimo (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)