Karantän för ministrar

Motion 2009/10:K364 av Agneta Berliner och Carl B Hamilton (fp)

av Agneta Berliner och Carl B Hamilton (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa karantänsregler för statsråd och högre tjänstemän i Regeringskansliet innan de börjar ett nytt arbete.

Motivering

Det är viktigt för demokratin att allmänheten har ett högt förtroende för statsråd och högre tjänstemän i Regeringskansliet. I detta ligger att det inte får förekomma misstankar om att uttalanden och beslut av ett statsråd när hon/han ingick i regeringen påverkas av förväntningar av en framtida anställning hos ett företag eller en organisation. Allt behöver även göras för att minska risken för, och undanröja misstankar om, att ett före detta statsråd eller en högre tjänsteman otillbörligt använder sig av information från sitt tidigare uppdrag vid en anställning hos ett företag eller en organisation. Detta är viktigt även för att förhindra att de statliga företagens affärshemligheter, såväl som annan information, sprids vidare vid så kallade sidbyten.

Ett sidbyte får inte rubba allmänhetens förtroende för att ett före detta statsråd utövat sitt uppdrag helt utan hänsyn till kommande anställningsmöjligheter. Inte heller ska ett före detta statsråd i sin nya anställning ha särskilda fördelar i kontakterna med företrädare för staten.

I Sverige finns enbart karantänsregler för de personer som lämnar Riksbankens direktion. I övrigt gäller, för statsråd såväl som för offentliganställda som lämnat tidigare befattningar, bestämmelser om tystnadsplikt enligt sekretesslagen och lagen om skydd för företagshemligheter samt insiderstrafflagens bestämmelser om användning av så kallad insiderinformation. Vi anser inte att detta är ett tillräckligt starkt regelverk. Det svenska systemet speglar en naivitet inför risken för otillbörlig användning av insiderkunskap om politiska och förvaltningsmässiga beslut och förhållanden. Olika typer av karantänsregler finns i andra länder som Frankrike, Norge och Storbritannien.

Vi anser att statsråd och högre tjänstemän vid Regeringskansliet bör sitta i karantän, med statlig lön under tiden, innan de tillträder ett nytt arbete, i näringslivet eller som till exempel PR-konsult eller lobbyist. Hur ett sådant regelsystem ska vara konstruerat bör närmare utredas. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2009

Agneta Berliner (fp)

Carl B Hamilton (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)