Kartläggning av socioekonomiska faktorers påverkan på barns och ungas idrottande

Motion 2021/22:885 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och ungdomars idrottande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idrottande är liksom övriga fritidsaktiviteter inom exempelvis Svenskt friluftsliv positivt för barn och unga. I dessa sammanhang lär sig barn och ungdomar att ta ansvar, anpassa sig till andra samt lägger grunden för en god fysisk hälsa i vuxen ålder. Forskning har dock visat att ekonomi och utbildningsnivå hänger samman med ungas idrottande.

De flesta barn i Sverige deltar i flera aktiviteter. Många föräldrar vittnar om svårigheter att begränsa dessa aktiviteter i ett allt större utbud. Samtidigt blir andra grupper barn och ungdomar allt mer passiva. Dessa kommer inte sällan från socioekonomiska utsatta miljöer. När hushåll nu får mindre marginaler och utanförskapet ökar är det många gånger idrottsupplevelserna alternativt utövandet av idrotten som man först måste prioritera ned. Familjer inte alltid råd att låta sina barn delta i idrottsgemenskapen så som de skulle önska. Därför måste kampen mot utanförskapet prioriteras.

För mig är alla barns och ungas rätt att ta del av idrott ett av de absolut mest prioriterade områdena. En kartläggning av hur socioekonomiska faktorer påverkar barn och ungdomars idrottade är nödvändig för att vi ska ha en idrott som når alla. Regeringen bör tillsätta en utredning som kartlägger detta utanförskap.

Saila Quicklund (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)