Kemikalieinspektionen

Motion 2016/17:2135 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionens ärendehantering måste bli effektivare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionens ärendehantering måste nå balans tidigare än vad som stipuleras i deras handlingsplan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I juli 2016 fick Kemikalieinspektionen (KemI) än en gång ta emot allvarlig kritik från Justitiekanslern (JK). Liksom för ett år sedan gäller det myndighetens långa handläggningstider för bekämpningsmedel. De långa handläggningstiderna har sedan länge kritiserats av industrin och offentlig verksamhet men de förorsakar också stora problem för tredje person såsom verksamma inom lantbruk och trädgård samt för dessa näringars utveckling på kort och lång sikt. JK sammanfattar sin granskning på följande sätt: De långa handläggningstiderna för bekämpningsmedelsärenden är således fortsatt ytterst problematiska och utgör skäl att ännu en gång rikta allvarlig kritik mot myndigheten.

Efter att KemI våren 2015 mottog liknande kritik presenterade myndigheten en handlingsplan för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna och den allvarliga kritik som Justitiekanslern då hade riktat mot myndigheten. Av handlingsplanen framgick att detta inte skulle ske i närtid. Myndigheten anförde nämligen att de trots presumtivt beviljade resursförstärkningar inte skulle uppnå balans i ärendehanteringen förrän under 2019. KemI skrev till exempel: Kombinationen av flödeseffektiviserande åtgärder och den föreslagna resursförstärkningen förväntas skapa möjligheter för att nå balans i verksamheten under 2019. Alltså först om ytterligare tre år.

Detta innebär uppenbarligen fortsatt stora problem för verksamma inom bland annat lantbruk och trädgård samt för dessa näringars utveckling på kort och lång sikt. I budgeten för 2017 får förvisso KemI ett tillskott med resurser men regeringen måste vara beredd att vidta ytterligare åtgärder för att ärendehanteringen ska komma i fas.

Med hänvisning till ovanstående vill undertecknad framhålla att det inte kan anses acceptabelt att myndigheten inte förväntas nå balans i ärendehanteringen förrän under 2019. Vi kan inte äventyra svensk trädgårds och svenskt lantbruks förutsättningar till följd av att myndigheten under lång tid försummat sin uppgift. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)