Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel

Motion 2016/17:2098 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att effektivisera Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På Kemikalieinspektionen är långa handläggningstider av bekämpningsmedel ett problem man dragits med i över tio år. Myndigheten har också kritiserats av Ekonomistyrningsverket, Statskontoret och JO under årens lopp för att bland annat ha ofullständiga rutiner. Kemikalieinspektionen har anmälts till Justitiekanslern vid ett flertal tillfällen för den långa handläggningstiden när det gäller nya bekämpningsmedel.

Först 2019 räknar Kemikalieinspektionen med att vara ifatt. Förutom att det försvårar för lantbrukare och andra som odlar kommersiellt innebär förseningarna också att marknaden inte får tillgång till nya bekämpningsmedel som ofta är både effektivare och bättre för både miljö och människor.

Konkurrenskraftsutredningen (dir. 2013:20) tillsattes i februari 2013 av den förra regeringen och har utrett möjligheter och hinder för en framtida livskraftig primärproduktion. I sitt slutbetänkande Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15), som redovisades i mars 2015, tar man på området villkor och regler upp frågan om växtskydd.

Utredningen konstaterar bl.a. att Sverige i vissa fall har tillgång till färre växtskyddsmedel av betydelse för produktionen än övriga konkurrentländer och att principen om ömsesidigt erkännande kan tillämpas bättre. Utredningen anser att det är av stor vikt att de möjligheter till förenkling som ömsesidigt erkännande innebär används och att andra medlemsländers godkännandeprocesser accepteras i större utsträckning.

I Sverige finns många jordbrukare men även till exempel blomsterodlare som är beroende av att få tillgång till de senaste, bästa och mest effektiva bekämpningsmedlen för att kunna stå sig i konkurrens med exempelvis tulpanodlare i Nederländerna.

Enligt den nya EU-lagen som trädde i kraft fullt ut 2011 godkänns nya kemikalier av ländernas tillsynsmyndigheter tillsammans medan de enskilda produkterna ska godkännas i varje land för sig. Kemikalieinspektionen har maximalt ett och ett halvt år på sig att godkänna produkterna, en tidsrymd som myndigheten har visat sig ha svårt att klara av i flera fall.

Då får istället LRF gå in och begära dispens för produkten. Ibland får man dispens, ibland inte, något som skapar oro hos odlarna. För en del odlare innebär det att de får kasta plantor som angripits av till exempel svampar på grund av att de inte fått dispens för ett bekämpningsmedel som är godkänt i andra länder. Detta blir ohållbart i längden. Därför bör det ske en översyn och effektivisering av Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel.

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)