Kollektivtrafik i inlandet

Motion 2007/08:T399 av LiseLotte Olsson (v)

av LiseLotte Olsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda på vilket sätt kollektivtrafiken i inlandet kan utvecklas med tätare och snabbare turer.

Motivering

I dag finns det inget parti som utåt säger att Sveriges glesbygd får klara sig själv, men det är den egentliga följden av den politik som förs av den borgerliga regeringen. Sänkta skatter som främst gynnar de rika förorterna i storstadsregionerna leder till minskade intäkter för staten, intäkter som är nödvändiga för att finansiera de politiska löften som även borgerliga partier för fram som att ”hela Sverige ska leva”.

Sverige blir i dag alltmer uppdelat i rika och fattiga regioner. Den rikedom som Norrlands inlands naturresurser genererar till konungariket Sverige försvinner ned i fickorna på direktörer i Stockholms grannkommuner. Samtidigt får inlandsborna allt mindre av statens överskott till sin egen levnadsstandardsutveckling.

I dag går det såväl snabbare som oftare att ta sig med flyg från Västerbottens inland till Stockholm än att ta sig från till exempel Skansholm till Lycksele om man inte har egen bil. Således kan en företagschef i Västerbottens inland ta sig fram och tillbaka till Stockholm på en avdragsgill flygresa över dagen. En privatperson som inte kan eller vill köra egen bil, kanske på grund av handikapp, behöver 6,5 timmar att ta sig från Skansholm till lasarettet i Lycksele – kan dessutom inte ta sig hem samma dag. Det här är såväl orimligt som oacceptabelt.

För att det arbete som invånare, företag och myndigheter så förtjänstfullt lägger ned på att utveckla Västerbottens inland ska ha en chans att lyckas måste inlandsborna få tillgång till rimliga kommunikationsvägar. Därför måste en rejäl satsning på kollektivtrafik i glesbygd göras. Därför bör regeringen ges i uppdrag att utreda på vilket sätt kollektivtrafiken i inlandet kan utvecklas med tätare och snabbare turer samt förutsättningarna för att återuppta persontrafiken på Inlandsbanan, och regeringen bör åläggas att presentera en sådan lösning i nästkommande budget. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2007

LiseLotte Olsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)