Kollektivtrafik

Motion 2007/08:T421 av Anne Marie Brodén och Lars Gustafsson (m, kd)

av Anne Marie Brodén och Lars Gustafsson (m, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samverkansorgan som kollektivtrafiksansvariga.

Motivering

Enligt nuvarande lagstiftning är det endast primärkommuner och landsting som kan utöva ägandet av kollektivtrafiken i ett län (kollektivtrafiksansvariga). Trafikhuvudman däremot kan såväl ett kommunalförbund som ett av kommuner och landsting gemensamt ägt bolag vara.

I flera län har man valt att utnyttja den möjlighet som riksdagen givit att flytta över ansvaret för den regionala utvecklingen till så kallade samverkansorgan. Samverkansorganen har tagit över uppgifter som tidigare låg på länsstyrelsen. Dessutom har man i flera län låtit samverkansorganen ta över uppgifter och resurser som tidigare fanns inom såväl landstinget som inom de länsvisa kommunförbunden.

Genom att samla mycket regional kraft i en och samma organisation har man velat skapa större effektivitet och utöka det demokratiska inflytandet över de regionala utvecklingsfrågorna.

Inom ett område kan samverkansorganen dock inte ta över ansvaret, även om kommuner och landsting skulle vara överens om att så vore önskvärt. Lagstiftningen tillåter inte att samverkansorgan blir kollektivtrafikansvariga, det vill säga utövar ägandet över trafikhuvudmannen.

En vanlig invändning mot att låta samverkansorgan (kommunalförbund) bli kollektivtrafiksansvariga är att ägandet då skulle utövas av ett indirekt valt organ. Denna invändning har naturligtvis liten relevans eftersom ägandet i ett av kommuner och landsting gemensamt ägarsamråd med nödvändighet även det måste bli indirekt.

För att samverkansorganen ska kunna ta det helhetsgrepp över den regionala utvecklingen som såväl staten som kommuner och landsting avsåg när möjligheten skapades, är det viktigt att man också kan delta i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. Det kollektiva resandet är en mycket viktig utvecklingsfaktor och har stor betydelse för en regions utveckling samt för miljön.

I de län där kommuner och landsting är överens, borde samverkansorgan få ta över ägandet av trafikhuvudman som drivs i bolagsform. Antingen kan ägandet tas över från såväl kommuner som landsting, alternativt bara från kommunerna, eller bara från landstinget. Regional variation i ägandet beroende på vad kommuner och landsting i olika län kommer överens om, borde kunna tillåtas.

Stockholm den 1 oktober 2007

Anne Marie Brodén (m)

Lars Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)