Kommunalt anställda läkare inom äldreomsorgen

Motion 2020/21:1983 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda rätten för kommunerna att anställa läkare inom äldrevården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äldre multisjuka personer har ett stort antal vårdkontakter som kan bidra till en inre ohälsosam stress. Det kan medföra lägre kvalitet för den äldre patienten men även högre kostnader för vården totalt.

Personer som idag får biståndsbedömt boende på ett särskilt boende har ett större vårdbehov än de som tidigare fick en plats på ett särskilt boende. Men den medicinska kompetensen hos äldreomsorgens personal och dess ledning har inte höjts i en tydlig omfattning.

Kommunernas avsaknad av den högsta medicinska kompetensen, läkare, och de avtal om läkartillgång som finns med regionerna, är ofta otillräckliga. De är inte sällan helt otillräckliga för vårdpersonalens behov av kompetensutveckling.

Bristen på geriatriker, geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i många kommu­ner leder till helt ohållbara brister i den kommunala äldresjukvården. Behovet av fler utbildade geriatriker i Sverige är stort och obalansen måste tas på största allvar.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)