Kommunernas inflytande vid etablering av nya friskolor

Motion 2015/16:2156 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunernas inflytande vid nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Elevernas möjlighet att fritt välja skola förstärker segregationen och ökar klyftan mellan resursstarka och resurssvaga elever. Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer och med olika bakgrund möts i gemensamt arbete, är ett viktigt verktyg för ett jämlikt samhälle.

Det finns på vissa håll en överetablering av skolor samtidigt som vi kan se en minskning av antalet elever. Detta har fått till följd att flera skolor har tvingats att lägga ned sin verksamhet.

Det är kommunen som har ansvaret för att garantera alla barn och unga rätt till en god utbildning med hög kvalitet. Därför är det välkommet att regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå bestämmelser som innebär att kommuner ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte. På detta sätt kan en ökande skolsegregation liksom överetablering av skolor motverkas.

 

Lars Eriksson (S)

 

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)